Internet clausule en disclaimer

Deze website is ontworpen voor het geven van algemene informatie over Endress+Hauser en haar producten en service. De informatie die hier gegeven wordt is niet bedoeld als technisch advies of als instructie voor het gebruik van producten die door de Endress+Hauser groep geleverd worden. Elke informatie die in deze website gegeven wordt of waaraan gerefereerd wordt is slechts bedoeld als een kennismaking met Endress+Hauser en haar producten. Voor specifiek advies en instructies voor het gebruik van onze producten wordt u verzocht direct contact op te nemen met het Endress+Hauser verkoopkantoor.

We hebben zoveel mogelijk getracht, en zullen dat in de toekomst blijven doen, om correcte en recente informatie te geven. Niettegenstaande dat, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de, zowel aangegeven als impliciete, accuratesse en compleetheid van de inhoudelijke of de gerefereerde informatie. Verder wijst Endress+Hauser elke verantwoording af, voor welke situatie dan ook, voor directe,  indirecte of toevallige gevolgschade als gevolg van het gebruik, de toegang tot of het niet beschikbaar zijn van deze informatie. Daarnaast wijst Endress+Hauser elke verantwoording af voor mogelijke fouten of verzuim in de inhoud van de website. In het bijzonder betreft dit ten aanzien van welk product of service dan ook, die door de Endress+Hauser groep geleverd is.

Deze site bevat eveneens informatie van andere partijen dan die van Endress+Hauser en links naar andere internet sites. Waar naar onze mening praktisch wordt deze informatie overeenkomstig aangegeven. We nemen geen enkele verantwoording op ons, van welke aard dan ook, voor informatie door derden geleverd. Specifieker; wij hebben geen kennis van de informatie die in andere internet sites gegeven wordt en wijzen derhalve elke verantwoording af.

Elk beeld, tekening, schema en informatie in deze web site is, in elk mogelijke zin, onderhevig aan copyright en eigendomsrecht. Alle productnamen gedrukt of anderzijds herkenbaar aangegeven, zijn trademarks van de Endress+Hauser groep. Behalve met schriftelijke toestemming vooraf, is het niet toegestaan hiervan, in welke vorm dan ook, gebruik te maken.

Wij houden ons het recht voor deze site, op elk moment, in elke vorm en naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande mededeling en zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke consequenties van dergelijke wijzigingen.

Gebruiksvoorwaarden
1. Omvang

1.1

 

 

 

 

 

Voor elk gebruik van deze website die wordt aangeboden door Endress+Hauser en/of haar vestigingen ("Endress+Hauser"), "Endress+Hauser website", gelden deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast, gewijzigd of vervangen door andere voorwaarden en condities, bijvoorbeeld voor de aankoop van producten en diensten. Met log-in, of daar waar een login niet is vereist, worden door het bezoeken of gebruiken van de Endress+Hauser website deze gebruiksvoorwaarden in hun dan geldende versie geaccepteerd.
1.2 Indien de gebruiker deze Endress+Hauser website als zakelijke klant gebruikt, d.w.z. niet handelend voor doeleinden die buiten handel, zaken of beroep liggen, of als een overheidsklant, dan geldt § 312e para. 1 bepaling 1 nr. 1 - 3 van de Duitse grondwet is niet van toepassing.
2. Diensten

2.1

 

Deze Endress+Hauser website bevat specifieke informatie en software, alsmede - hetgeen het geval kan zijn - gerelateerde documentatie die kan worden bekeken of kan worden gedownload.
2.2 Endress+Hauser mag de ondersteuning van de Endress+Hauser website geheel of gedeeltelijk staken op elk gewenst moment. Vanwege de aard van het internet en computersystemen, kan Endress+Hauser geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de continue beschikbaarheid van de Endress+Hauser website.
3. Registratie, toegangscode
3.1

Sommige pagina's van de Endress+Hauser website kunnen zijn beveiligd met een toegangscode. In het belang van de veiligheid en de beveiliging van de zakelijke transacties, kunnen uitsluitend geregistreerde gebruikers toegang krijgen tot de eerder vermelde pagina's. Endress+Hauser behoudt zich het recht voor om registratie van een gebruiker te weigeren. Endress+Hauser behoudt zich in het bijzonder het recht voor om te bepalen dat bepaalde sites, welke eerder vrij toegankelijk waren nu alleen nog na registratie toegankelijk zijn. Endress+Hauser heeft het recht, op enig moment en zonder opgaaf van reden de gebruiker toegang te weigeren tot het met een toegangscode beveiligde deel, door de gebruikersdata te blokkeren (zoals hieronder gedefinieerd) in het bijzonder wanneer de gebruiker

 • valse data gebruikt bij de registratie;
 • de gebruiksvoorwaarden overtreedt of zijn taak m.b.t. tot het zorgzaam omgaan met gebruikersdata verwaarloost;
 • van toepassing zijnde wetgeving overtreedt bij het bezoeken of gebruiken van de Endress+Hauser website;
 • of wanneer deze de Endress+Hauser website gedurende een langere periode niet heeft bezocht.

3.2

 

 

 

Voor de registratie zal de gebruiker accurate informatie verstrekken en daar waar deze informatie in de loop der tijd verandert, dergelijke informatie updaten (voor zover mogelijk: online) zonder onnodig uitstel. De gebruiker zal er voor zorgen dat zijn e-mail adres, zoals opgegeven aan Endress+Hauser, altijd actueel is en een adres is waarop de gebruiker kan worden gecontacteerd

3.3

 

 

 

 

Bij de registratie wordt aan de gebruiker een toegangscode versterkt, bestaande uit een gebruikers ID en een wachtwoord ("Gebruikersdata"). Bij het eerste bezoek zal de gebruiker direct het wachtwoord wijzigen dat hij heeft ontvangen van Endress+Hauser in een wachtwoord at alleen bekend is bij de gebruiker. Met behulp van de Gebruikersdata kan de gebruiker zijn data bekijken of wijzigen, of indien van toepassing, zijn toestemming voor gegevensverwerking intrekken.

3.4

 

 

 

 

 

De gebruiker zal er voor zorgen dat de Gebruikersdata niet toegankelijk zijn voor derden en de gebruiker is aansprakelijk voor alle transacties en andere activiteiten die worden uitgevoerd onder zijn Gebruikersdata. Aan het einde van elke online sessie, moet de gebruiker uitloggen van met wachtwoord beveiligde websites. Indien, en voor zover de gebruiker er zich van bewust is dat derden zijn Gebruikersdata misbruiken, dan zal de gebruiker Endress+Hauser hiervan schriftelijk, of eventueel via e-mail, op de hoogste stellen zonder onnodig uitstel.
3.5 Na ontvangst van de melding onder paragraaf 3.4, zal Endress+Hauser toegang weigeren tot het met een wachtwoord beveiligde deel van de site middels deze Gebruikersdata. Toegang voor de gebruiker is alleen dan weer mogelijk na een verzoek aan Endress+Hauser of na een nieuwe registratie.

3.6

 

 

 

De gebruiker kan op elk moment schriftelijk verzoeken zijn registratie te beëindigen, vooropgesteld dat door het verwijderen het juiste uitvoeren van contractuele relaties niet in gevaar komt. In dergelijke situaties zal Endress+Hauser alle gebruikersgegevens en andere opgeslagen als persoonlijk identificeerbare data van de gebruiker verwijderen zodra deze data niet langer noodzakelijk zijn.
4. Gebruikersrechten van informatie, software en documentatie
4.1 Het gebruik van enige informatie, software en documentatie die beschikbaar is gesteld op of via deze Endress+Hauser website valt onder deze gebruiksvoorwaarden of, in het geval van updaten van informatie, software of documentatie, valt onder de geldende licentievoorwaarden die eerder zijn overeengekomen met Endress+Hauser. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden zullen prevaleren over deze gebruiksvoorwaarden.Het gebruik van enige informatie, software en documentatie die beschikbaar is gesteld op of via deze Endress+Hauser website valt onder deze gebruiksvoorwaarden of, in het geval van updaten van informatie, software of documentatie, valt onder de geldende licentievoorwaarden die eerder zijn overeengekomen met Endress+Hauser. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden zullen prevaleren over deze gebruiksvoorwaarden.
4.2 Endress+Hauser gunt de gebruiker een niet exclusief en niet overdraagbare licentie, welke niet mag worden ge-sublicensed, voor het gebruik van de informatie, software en documentatie die ter beschikking is gesteld aan de gebruiker op of via de Endress+Hauser website voor zover overeengekomen, of in het geval dat er geen sprake is van een dergelijke overeenkomst, voor zover het doel zoals bedoeld door Endress+Hauser bij het beschikbaar stellen.
4.3 Software wordt zonder kosten ter beschikking gesteld in object code. Er worden geen rechten verleend voor de broncode. Dit geldt niet voor broncode die is gerelateerd aan open source software, waarvan de licentievoorwaarden prevaleren boven deze gebruiksvoorwaarden om het geval van overdracht van open source software en waarvan de voorwaarden het beschikbaar stellen van broncode vereisen. In een dergelijk geval zal Endress+Hauser de broncode ter beschikking stellen tegen vergoeding van de kosten.
4.4 Informatie, software en documentatie mag niet worden gedistribueerd door de gebruiker naar enige derde partij, op enig moment, noch is het verhuren of op enige andere manier ter beschikking stellen toegestaan. Tenzij toegestaan door verplichte wetgeving, zal de gebruiker de software of documentatie niet wijzigen, noch zal hij deze reverse engineren of decompileren of enig deel er van afscheiden. De gebruiker mag één kopie van de software maken indien nodig om gebruik in de toekomst te waarborgen, overeenkomstig met deze gebruiksvoorwaarden.
4.5 De informatie, software en documentatie is beschermd door auteurswetgeving alsmede door internationale copyright overeenkomsten en andere wetten en conventies betreffende intellectueel eigendom. De gebruiker zal dergelijke wetten aanhouden en zal in het bijzonder geen alfanumerieke codes, merktekens of auteursrechtvermeldingen wijzigen, bedekken of verwijderen, noch van de software, noch van de documentatie of enige kopieën daarvan.
4.6 §§ 69a et seq. van het Duits auteursrecht wordt hierdoor niet beïnvloed.
5. Intellectueel eigendom
 5.1 Niettegenstaande de bepalingen in § 4 van deze gebruiksvoorwaarden, mogen informatie, merknamen en andere inhoud van de Endress+Hauser website niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of op andere wijze worden gebruikt zonder de schriftelijke toesteming van Endress+Hauser.
5.2 Behalve de gebruiksrechten en andere rechten die hier uitdrukkelijk worden gegund, worden er geen andere rechten gegund aan de gebruiker en wordt er geen enkele verplichting geïmpliceerd waarvoor het gunnen van verdere rechten noodzakelijk is. Eventuele en alle patentrechten en licenties worden uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Verplichtingen van de gebruiker
6.1

Bij het bezoeken of gebruiken van de Endress+Hauser website zal de gebruiker niet

 • andere personen beschadigen, in het bijzonder jongeren, of hun persoonlijke rechten schenden;
 • de openbare moraal schenden;
 • enig intelligent eigendomsrecht, of ander eigendomsrecht schenden;
 • enige inhoud uploaden dat een virus bevat, een zogenaamd "Trojaans Paard" , of enig ander programma dat data kan beschadigen;
 • hyperlinks of inhoud verzenden, opslaan of uploaden waar de gebruiker niet toe bevoegd is, met name in die gevallen waar dergelijke hyperlinks of inhoud een overtreding van de vertrouwelijkheidsverplichtingen betekenen of onwettig zijn; 
 • advertenties of ongevraagde e-mails (zogenaamde "spam") verspreiden of onjuiste waarschuwingen voor virussen, defecten of gelijksoortig materiaal. Ook zal de gebruiker niet vragen om deelname aan enige loterij, kettingbrief, piramidespel of gelijksoortige activiteit.
6.2 Endress+Hauser kan op elk gewenst moment toegang tot de Endress+Hauser website weigeren, met name wanneer de gebruiker een verplichting voorkomende uit deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt.
7. Hyperlinks
  De Endress+Hauser website kan hyperlinks bevatten naar web-pagina's van derden. Endress+Hauser is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke web-pagina's en tekent geen protest aan over, noch keurt zij dergelijke webpagina's of hun inhoud goed, omdat Endress+Hauser geen invloed kan uitoefenen op dergelijke web-pagina's en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daarop wordt gegeven. Het gebruik van dergelijke web-pagina's is geheel voor het risico van de gebruiker.
8. Aansprakelijkheid voor gebreken in eigendomsrecht of kwaliteit
8.1 Voor zover enige informatie, software of documentatie zonder kosten ter beschikking wordt gesteld, wordt enige aansprakelijkheid voor tekortkomingen voor wat betreft de kwaliteit of eigendomsrecht van de informatie, software en documentatie, met name met betrekking tot de juistheid of het ontbreken van defecten, of de afwezigheid van claims van derden, of in relatie tot volledigheid en/of geschiktheid voor het doel uitgesloten, met uitzondering van bewust wangedrag of fraude.
8.2 De informatie op de Endress+Hauser website kan specificaties bevatten of algemene omschrijvingen gerelateerd aan de technische mogelijkheden van afzonderlijke producten welke in bepaalde gevallen eventueel niet beschikbaar kunnen zijn (bijv. als gevolg van productwijzigen). De vereiste prestaties van het product moeten daarom wederzijds worden overeengekomen in elk geval op het moment van aankoop.
9. Andere aansprakelijkheid, virussen
9.1 De aansprakelijkheid van Endress+Hauser voor defecten m.b.t. kwaliteit en eigendomsrecht worden bepaald in samenhang met de bepalingen van § 8 van deze gebruiksvoorwaarden. Enige andere aansprakelijkheid van Endress+Hauser wordt uitgesloten, tenzij vereist door wetgeving, bijv. de wet op productaansprakelijkheid of in gevallen van bewust wangedrag, grove nalatigheid, persoonlijk letsel of dodelijk letsel, het niet voldoen aan gegarandeerde specificaties, frauduleus verbergen van een defect of in het geval van het schenden van fundamentele contractuele verplichtingen. De schade in geval van het schenden van fundamentele contractuele verplichtingen zijn beperkt tot de contract-typische, voorzienbare schade wanneer er geen sprake is van bewust wangedrag of grove nalatigheid.
9.2 Hoewel Endress+Hauser elke inspanning getroost om de Endress+Hauser website virusvrij te houden, kan Endress+Hauser geen garantie geven dat deze virusvrij is. De gebruiker zal, voor zijn eigen bescherming, de noodzakelijke stappen nemen om te de juiste veiligheidsmaatregelen te waarborgen en zal een virusscanner gebruiken vóór het downloaden van enige informatie, software of documentatie.
9.3 §§ 9.1 en 9.2 zijn niet bedoeld, noch impliceren enige wijziging in de bewijslast in het nadeel van de gebruiker.
10. Exportbepalingen
10.1 Voor de export van bepaalde informatie, software en documentatie kan, bijv. als gevolg van zijn aard of bedoeld gebruik of uiteindelijke bestemming, kan het zijn dat goedkeuring nodig is. De gebruiker moet zich strikt houden aan de exportbepalingen voor informatie, software en documentatie, met name van die van de EU als van elke individuele EU lidstaat en de USA. Endress+Hauser zal informatie, software en documentatie labelen in relatie tot de Duitse en EU exportbepalingenlijsten en U.S. Commerce Control List.
10.2

De gebruiker moet met name controleren en verifiëren dat

 • de informatie, software en documentatie mag niet worden gebruikt voor enig doel gerelateerd aan bewapening, nucleaire technologie of wapens;
 • geen onderneming of persoon welke voorkomt op de U.S. Denied Persons List (DPL) zal goederen, software of technologie ontvangen van US-oorsprong;
 • geen onderneming of persoon welke voorkomt op de U.S. Warning List, U.S. Entity List of U.S. Specially Designated National List zal goederen van US-oorsprong ontvangen zonder een licentie; en
 • geen onderneming of persoon welk voorkomt in de Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List of op de terroristenlijst van de EU zal goederen ontvangen.
 • er zal niet worden geleverd aan militaire ontvangers;
 • de "early warning" instructies van de betreffende Duitse autoriteiten zullen worden aangehouden.

Toegang tot software, documentatie en informatie op de Endress+Hauser website zal uitsluitend plaatsvinden indien dit conform de bovenstaande controles en garanties is. Daar waar de gebruiker niet voldoet aan hetgeen hierboven is vermeld, is Endress+Hauser niet verplicht te presteren.

10.3 Op verzoek zal Endress+Hauser de gebruiker informeren over de relevante contacten voor verdere informatie.
11. Bescherming persoonlijke data
  Voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker van de Endress+Hauser website, zal Endress+Hauser voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens en het Endress+Hauser website beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens, welke beschikbaar is per hyperlink op de Endress+Hauser web-site en/of op www.endress.com.
12. Aanvullende overeenkomsten, bevoegde rechtbank, Recht van toepassing
12.1 Enige aanvullende overeenkomst moet schriftelijk zijn
12.2 De bevoegde rechtbank is München wanneer de gebruiker een handelaar is volgens de definitie van de Duitse handelswet (Handelsgesetzbuch).
12.3 De afzonderlijke pagina's van de Endress+Hauser website worden beheerd en bijgehouden door Endress+Hauser en/of haar vestigingen. De pagina's voldoen aan de wet die geldt in het land waar de verantwoordelijke bedrijf is gezeteld. Endress+Hauser garandeert niet dat informatie, software en-of documentatie op de Endress+Hauser website geschikt is of beschikbaar is om bekeken te worden of voor downloaden naar locaties buiten een dergelijk land. Wanneer gebruikers de Endress+Hauser website benaderen van buiten het land, zijn zij exclusief verantwoordelijk om te voldoen aan alle geldende lokale wetten. Toegang tot informatie, software en/of documentatie op de Endress+Hauser website van landen waar dergelijke inhoud onwettig is, is verboden. In dit geval, en waar de gebruiker zaken wil doen met Endress+Hauser, moet de gebruiker contact opnemen met de Endress+Hauser vertegenwoordiger voor het betreffende land, voor landspecifieke zaken.
12.4 Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan - en alle conflicten gerelateerd aan deze gebruiksvoorwaarden of hun inhoud, moeten worden opgelost in overeenstemming met - de Duitse wetgeving, welke prevaleert bij conflicterende wetgeving. De toepassing van de UN conventie van contracten voor de internationale handel in goederen (CISG) van 11 april 1980 wordt uitgesloten.