Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE E-DIRECT
1)

Podmínky nákupu

 

Všeobecné podmínky a dodávky zboží včetně servisních služeb společnosti Endress+Hauser Czech s.r.o. se řídí platnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

 

2)

Objednávka

 

Zboží je možné objednat přímo na http://www.e-direct.endress.com nebo použít vlastní tiskopis, který lze zaslat poštou, faxem nebo e-mailem, případně můžete objednávat telefonicky. Online objednávku E-direct prodeje si lze ihned vytisknout.

Každá objednávka, kterou kupující zašle, je považována za závaznou. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka bude potvrzena.

Pokud není prodejce schopen vyřídit objednávku, uvědomí zákazníka o této skutečnosti e-mailem, popř. telefonicky, a navrhne alternativní řešení. Při platbě předem prodejce vrací zaplacenou částku v plné výši zpět na účet kupujícího.

Dodávky jsou možné jen na území České republiky. 

 

3)

Zrušení objednávky

 

Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat. Požádat o zrušení objednávky lze e-mailem na e-direct@cz.endress.com nebo telefonicky na 241 080 470.

Prodávající může zrušit objednávku obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího. 

 

4) 

Platba

 

Platbu za zboží je možno provést předem bankovním převodem nebo na základě zálohové faktury.

 

Zálohová platba:

Platba zálohovou fakturou přímo na náš účet č. 5592332 / 0800 u České spořitelny, a.s., Praha. Zálohová faktura bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Při platbě zálohovou fakturou je zboží expedováno po připsání fakturované ceny na náš účet. Faktura - daňový doklad - bude zaslána e-mailem.

 

Při větších objednávkách je prodejce oprávněn před dodávkou požadovat zálohu.

Při dodání přístrojů v případě požadavku provedení jejich úpravy (např. prodloužení kabelu) nebo v atypickém provedení je možná úhrada jejich ceny pouze zálohovou fakturou.

Další informace na infolince 241 080 470.

 

5) 

Ceny

 

Ceny v E-direct jsou uvedeny u každého zboží s přehlednými množstevními slevami.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a poplatku za přepravné a balné.

Na ceny E-direct se však již nevztahují případné slevy z rámcových obchodních smluv uzavřených s Endress+Hauser Czech s.r.o.

 

6)

Termín dodání zboží

 

Odeslání z výrobního závodu do 2 až 5 pracovních dnů + přeprava do ČR, není-li uvedeno jinak.

Zboží bude dodáno najednou nebo dohodou v dílčích dodávkách dle dodacích lhůt.

Jiná dodací lhůta je u přístrojů uvedena. Je pouze orientační a není závazná. Skutečný termín dodání Vám bude sdělen při potvrzení Vaší objednávky.

 

7)

Způsob dodání zboží

 

Zboží bude dodáno do místa určení expresní přepravou. Poplatek za přepravné při objednání online je 205,- Kč (bez DPH). V případě nezastižení zákazníka je zásilka uložena u přepravní služby. Zásilky, které nebude možno doručit (dopravce Vás nezastihne, odmítnete přijetí, případně chybně uvedená adresa), budou vráceny zpět na naši adresu. V takovém případě bude po objednateli požadována úhrada skutečné ceny dopravy a balné 100,- Kč (bez DPH). V případě nepřevzetí zásilky, která nebyla zrušena, bude po jejím vrácení dopravcem následně po objednateli požadována úhrada skutečné ceny dopravy a balné 100,- Kč (bez DPH).

Poškození zboží při přepravě je nutné řešit přímo s dopravcem.

 

8)

Dodací list

 

Ke každému zboží je zasílán e-mailem dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem přepravního listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

 

9)

Výměna nebo vrácení zboží

 

V případě chybně objednaného zboží je možno v některých výjimečných případech po vzájemné dohodě provést jeho výměnu nebo vrácení za podmínky, že nebylo instalováno a použito. V tomto případě ho zákazník zašle na vlastní náklady na naši adresu (ne na dobírku):

Endress+Hauser Czech s.r.o.

Olbrachtova 2006/9

140 00  Praha 4

Po provedení kontroly jeho stavu mu bude vystaven dobropis na cenu odeslané zásilky, od které bude odečtena skutečná cena dopravy (i v případě, že nebyla fakturována) a manipulační poplatek 200,- Kč (včetně DPH). Dobropisovaná částka bude poukázána na účet sdělený zákazníkem nebo o ni bude snížena cena nově objednaného zboží. Jakýkoliv jiný než výše uvedený postup není možný a v případě zaslání zboží na dobírku bude zásilka odmítnuta a vrácena zpět.

 
10)

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

11) 

Záruka

 

Pokud se přístroj, dodaný z katalogového nebo internetového obchodu, porouchá v záruční době, bude Vám odeslán zcela nový náhradní. Vadný přístroj zašlete s přiloženým daňovým dokladem na výše uvedenou adresu Endress+Hauser Czech s.r.o.

 

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:
- Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
- Při svévolných změnách původních údajů provedených kupujícím.
- Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
- Při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze.
- Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.

- Poškozením zboží působením živlů.
- Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy výrobcem v přiloženém návodu k obsluze určenému prostředí.
- Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.

Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle obchodního zákoníku, případně zvláštních právních předpisů. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

 

Po záruční době kontaktujte obvyklým způsobem servisní oddělení Endress+Hauser Czech s.r.o.

 

12)

Nedodržení závazku kupujícího

 

Pokud kupující nedodrží nebo poruší některý ze svých závazků vůči prodávajícímu, je prodávající okamžitě oprávněn (nehledě na další práva nebo požadavky, které mu z tohoto plynou) pozdržet další plnění nebo ukončit smluvní vztah či požadovat vrácení zboží.  
 

13)

Ochrana osobních údajů

 

Při získávání, používání a zpracování soukromých dat splní Endress+Hauser všechny platné zákony o ochraně osobních údajů a pravidla společnosti Endress+Hauser ohledně ochrany osobních údajů uvedených na stránce Ochrana osobních údajů.

 

Další podmínky prodeje se řídí Obchodními a dodacími podmínkami Endress+Hauser Czech s.r.o.
 

Vydáno: Leden 2014 

   
   
   

                                                                                                                                                       Rev 2 January 2004