Általános Kereskedelmi Feltételek

ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK

2011. október 1.

 

Jelen dokumentum ismerteti a vevő (a továbbiakban: "Vevő") megrendelésének ("Megrendelés") eladó ("Szállító") általi elfogadásának feltételeit.

 1. Elfogadás. Eladó elfogadja Vevő megrendelését, DE KIZÁRÓLAG AZ ITT SZEREPLŐ KERESKEDELMI FELTÉTELEK VEVŐ RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ TELJES KÖRŰ ELFOGADÁSA ESETÉN.

 2. Vevő beleegyezése. A vevő által küldött megrendelés elfogadása, illetve a megrendelt tételek, vagy azok egy részének leszállítása kizárólag az itt szereplő kereskedelmi feltételek Vevő általi teljes körű elfogadása esetén következhet be. Szállítónak lehetősége van a Vevő megrendelésének elfogadása előtt a jelen feltételeket visszavonni, azokon módosítani, valamint a Vevő megrendelését elutasítani.

 3. Megállapodás. A Vevő és a Szállító közötti megállapodás ("Szállítási szerződés") teljességgel és kizárólagosan tartalmaz minden részletet a szállítandó termékekre vonatkozóan és felülír minden ezt megelőző, szóbeli vagy írásos megállapodást, melyet ezen termékek szállítására kötöttek egymással.

 4. Módosítás. Semmilyen módosítás, kiegészítés, megújítás, visszavonás, törlés, jogfeladás, vagy egyéb változtatás nem kötheti a Szállítót annak írásos beleegyezése nélkül. Szállítót nem kötelezik a Vevő Megrendelésében feltüntetett, vay a Vevő által a Szállító felé bármilyen módon kommunikált egyéb feltételek, kivéve akkor, ha ezekbe a Szállító előzetesen írásban beleegyezik.Semmilyen, a Szállítási szerződést módosító, ahhoz hozzátett vagy annak tartalmából elvett információ, feltétel, vagy szóbeli megállapodás amely írásban rögzítésre és a Szállító által aláírásra nem került, nem kötelezi a Szállítót. Szállítónak jogában áll a Vevő általi bárminemű szerződésmódosításra tett kísérletét a teljes Szállítási szerződés megszegésének tekinteni és annak jogkövetkezményeit Vevőre nézve érvényesíteni.

 5. Szerződés felmondása. Amennyiben a Szállítási szerződést a felek egyetértésben mondják fel, és erről más írásos megegyezés a felek között nem áll rendlekezésre, a Vevő a szerződés nettó értékének tíz (10) %-át köteles a Szállító felé megtéríteni. Ezen felül megtéríteni köteles a Szállító a szerződés tételeivel kapcsolatban felmerült egyéb felmerült kiadásait, költségeit, valamint a Szállító által kalkulált reális profitot a szerződés nem megvalósult részére vonatkozóan.

 6. Fizetési feltételek és Kamatok. Amennyiben a Vevővel egyéb megállapodás a fizetési határidőről nem áll fenn, a szállítást követő számlázás időpontjától számított 8 napon belül köteles a kiszámlázott összeget a Szállító folyószámljára befizetni. Nem garanciális okból meghibásodott készülékek cseréje esetén Szállító z új készülék árát kiszámázza a Vevő felé. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel. Nem fizetés esetén Szállítónak joga van a Vevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezni. Véleményeltérés esetén a Ptk. megfelelő pontjai az irányadók. 

 7. Szállítás. Incoterms paritás: EXW Endress+Hauser gyáregységei. A Vevő köteles a termék vételárán felül megfizetni minden csomagolásra, szállításra vonatkozó költséget. Ezen költségeket a Szállító a számla külön sorában tünteti fel. Amennyiben a leszállított termékek bármely tekintetben nem felelnek meg a Vevő által rendeltekkel, a Vevőnek a kiszállítástól számított 5 munkanapon belül kötelessége a Szállító felé azt jelezni.

 8. Adók. Az oldalon feltüntetett áraink nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 9. Szállítási határidő. Szállító köteles minden eszközzel a megállapított szállítási határidő betartására törekedni. Amennyiben azonban a szállítási határidő tartása alapanyag beszállítói, fuvarozói hibából eredően, illetve azok következményeképpen nem tartható, Szállító ezért a felelősséget nem vállalja. A Szállító semmilyen körülmények között nem lehet felelős a Vevő telephelyén a szállítási késedelem miatt felmerült károkért.

 10. Visszaküldés. Megvásárolt termékek viszaküldésének a Szállító visszaküldési politikája szerint kell történnie. A Vevő bármikor jogosult ennek másolatára, amennyiben azt a Szállítótól megigényli.

 11. Tárolási költségek. Amennyiben a Vevő rendeléséhez bármely hivatalos dokumentum, papír, információ vagy egyéb megadásával késlekedik és emiatt a megrendelt tételeket a Szállító raktározni kényszerül, az eredeti szállítási határidőt meghaladó napokra a Vevő felé tárolási költséget számláz ki. Ennek mértéke a rendelt tétel értékétől függ és külön számlán vagy a számla egy külön sorában kerül feltüntetésre. Ezen tétel megfizetésének határideje megegyezik a számla fizetési határidejével.

 12. Specifikáció. Amennyiben a Vevő megrendelésében szereplő rendelési kód és a rendeléshez hozzátett vagy csatolt rajz, kép, írásos szöveg vagy egyéb dokumentáció között eltérés mutatkozik, Szállító számára a specifikált rendelési kód az irányadó, a többi infomációt figyelembe venni nem köteles. Szállítónak nem kötelessége a Vevőt a kétfajta információ eltéréséről tájékoztatni. A specifikáció pontossága a Vevő felelőssége.

 13. Nem a megrendelésnek megfelelő szállítás. Szállító fenntartja a jogot minden olyan esetre, amelyben a leszállított árutétel valamely specifikációjában nem a megrendelttel egyező, hogy a leszállított tételt Vevő igénye szerint a megrendelés szerint visszacserélje vagy javítsa. Az megrendelés és a leszállított tétel közötti eltérésről Vevő a Szállítót az áru kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban értesíteni köteles.

 14. Szolgáltatások. Szállító nem köteles olyan Szolgáltatások elvégzésére a Vevő felé, amelyekre nem saját tevékenysége vagy hibája folytán kerül sor. Szállító kizárólag olyan szolgáltatásokat köteles a Vevő felé teljesíteni, amelyeket az előzőleg a Szállítási szerződésben megrendel.

 15. Titoktartási kötelezettség. A Vevő köteles minden, a Szállítóra, annak anya- és leányvállalataira, terveire, programjaira, folymataira, termékeire, műszereire, költségeire, működésére, vevőire, alapanyagaira és egyebekre vonatkozó információt bizalmasan kezelni és azt harmadik fél számára elérhetővé nem tenni.

 16. Jótállás, garancia. Szállató szavatolja az általa leszállított műszerek hibamentességét anyagban és kidolgozásban. Szavatolja továbbá a Szállítási szerződésben megrendelt szolgáltatások professzionális teljesítését. Vevő elfogadja, hogy a nem megfelelő és rendeltetésszerű használatból, a használó személyzet nem megfelelő tájékoztatásából, nem megfelelő beépítésből, bekötésből, karbantartásból és elővigyázatosságból eredő károkért a Szállító nem felel. A garanciaigényt nem lehet az lábbiak esetén érvényesíteni: (1) a terméket a Szállító telephelyén kívül, bármely egyéb módon javították; (2) a terméket nem megfelelően használták, vagy sérülés értet; (3) a terméket nem a Szállító által biztosított használati útmutató, gépkönyv, leírás szerint helyezték üzembe, tartották karban vagy működtették; vagy (4) a termék alkalmazásból eredő alkatrész(ek) meghibásodása miatt hibásodott meg.

 17. Szállító jótállásra vonatkozó kötelezettségei. A Szállító részére a Kereskedelmi Feltételekben megfogalmazott módon visszaküldött garanciális terméket a Szállító megvizsgálja, hogy megállapítsa, valóban jogos-e a garanciaigény. Amennyiben a jogos garanciaigény fennáll, a Szállító saját belátása szerint választva megjavíthatja, kicserélheti a visszaküldött terméket, vagy visszafizetheti annak vételárát. A garanciális terméket a Vevő köteles a Szállító számára annak telephelyére saját költségén visszaszállítani. Szállító köteles a visszaküldött terméket jogos garanciaigény esetén saját költségén megjavítani. A megajvított vagy csere termék visszaküldésének költségeit és a szállítási felelősséget a Vevő viseli.

  SZÁLLÍTÓ MAGA DÖNTI EL, HOGY A JAVÍTÁS, A CSEREVAGY A PÉNZ VISSZATÉRÍTÉS OPCIÓJÁT VÁLASZTJA A VEVŐVEL SZEMBEN, ERRE A DÖNTÉSRE A VEVŐNEK SEMMILYEN BEFOLYÁSA NINCS. SZÁLLÍTÓ SEMMILYEN MÓDON NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A VEVŐ, ANNAK TESTVÉRVÁLLALATAI, AKALMAZOTTAI, HIVATALNOKAI, IGAZGATÓI FELÉ BÁRMINEMŰ BALESETBŐL VAGY EGYÉB ESEMÉNYBŐL ADÓDÓ KÁRESEMÉNY MIATT BEKÖVETKEZŐ, VAGY A MEGVÁSÁROLT TERMÉKEKHEZ KÖTHETŐ BÁRMELY ANYAGI ÉS TÁRGYI VESZTESÉGÉRT.

 18. Seller's Disclaimer of Implied Warranties. SELLER'S LIMITED EXPRESS WARRANTY IS IN

  LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OR GUARANTIES AND SELLER HEREBY DISCLAIMS

  ALL OTHER SUCH WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PURCHASED ITEMS AND

  SERVICES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY

  IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR

  PURPOSE, AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF COURSE OF DEALING,

  COURSE OF PERFORMANCE, OR USAGE OF TRADE. BUYER AGREES THAT MODELS OR

  SAMPLES SHOWN TO BUYER, IF ANY, WERE USED MERELY TO ILLUSTRATE THE

  PURCHASED ITEMS AND NOT TO REPRESENT, PROMISE, OR GUARANTEE THAT ANY

  PURCHASED ITEMS DELIVERED HEREUNDER WOULD CONFORM TO SUCH MODELS OR

  SAMPLES. SELLER'S AGENTS HAVE NO AUTHORITY TO GIVE WARRANTIES BEYOND

  THOSE PROVIDED IN THIS LIMITED EXPRESS WARRANTY.

 19. Buyer's Indemnification of Seller for Infringement. Buyer agrees to indemnify and hold

  harmless Seller against all damages, costs, expenses and attorney's fees arising from claims of

  infringement of patents, designs, copyrights or trademarks with respect to all Purchased Items

  manufactured or assembled either in whole or in part to Buyer's specifications, and agrees that

  such infringement shall be deemed a breach of the Sales Contract. Seller further reserves the

  right to terminate the Sales Contract for Purchased Items which, in the opinion of Seller, infringe

  upon any patent, design, copyright or trademark in their manufacture, sale and/or use, and Buyer

  agrees that such termination shall not be considered a breach by Seller of the Sales Contract.

 20. Seller's Indemnification of Buyer for Infringement. Seller shall indemnify and hold harmless

  Buyer against any rightful claim of a third person for infringement of a United States Patent by

  the Purchased Items covered by the Sales Contract which are not, either in whole or in part,

  manufactured or assembled to the Buyer's specifications: provided, however, that the foregoing

  undertaking of Seller shall not apply unless Seller shall have been informed as soon as

  practicable by Buyer of the charge or suit alleging such infringement and shall have been given

  the opportunity to take over the defense thereof, and provided, further, that it shall not apply if

  the alleged infringement results from the use of the Purchased Items in combination with

  equipment which is not part of the Purchased Items where such infringement would not have

  occurred from the use of the Purchased Items not in combination with such equipment. Except

  as provided in this paragraph, Seller makes no warranty that the Purchased Items will be

  delivered free of the rightful claim of any third party by way of infringement or the like.

 21. Indemnification. Seller shall indemnify and hold harmless Buyer from and against all personal

  or property injuries, losses or damages to third parties (specifically excluding claims of Buyer and

  all of its present of future agents, employees, officers, servants, representatives, directors, and

  affiliates) solely caused by the negligence of Seller provided that Buyer notifies Seller in writing

  within ten (10) days of Buyer's receipt of notice of any claim or action alleging that any injury,

  loss or damage to a third party was caused by the negligence of Seller. Seller reserves the right

  to assume responsibility for the defense of any such claim or action, and upon assumption by

  Seller of its right to defend, Seller shall have control of the defense of such claim or action. Seller

  shall be relieved from its obligation to indemnify if Buyer fails to cooperate fully in the defense of

  any such action. Buyer agrees, however, that Seller shall not in any case be liable to Buyer, its

  present or future agents, employees, officers, servants, representatives, directors or affiliates for

  loss of use, revenue, or profit or for injury to person or property, or for any other consequential or

  incidental damages caused by the negligence of Seller. Buyer agrees that Seller shall not be

  liable under this provision if the Purchased Items are altered or modified in any manner after

  Seller delivers such Purchased Items to the carrier for delivery to Buyer. Buyer shall indemnify

  and hold harmless Seller from and against all personal or property injuries, losses or damages to

  Seller, its employees or agents, arising out of the performance of the Services and caused by the

  negligence of Buyer.

 22. Default. Seller shall have the unrestricted right, upon written notice to Buyer, to declare a default

  hereunder and to terminate this Sales Contract if any of the following events occur:

  a. Buyer's failure to comply with any of the provisions, terms and conditions of this Sales

      Contract, including without limitation, Buyer's failure to timely pay for any Purchased Items

      delivered to Buyer;

  b. Dissolution, insolvency, appointment of a receiver, assignment for the benefit of creditors or

      the commencement of any proceeding under any bankruptcy or insolvency laws by or

      against the Buyer; or

  c. Seller's determination, in its sole discretion, that Buyer's financial condition is such as to

      endanger Buyer's performance hereunder.

 23. Vevő szerződésszegése. Vevő szerződésszegése esetén a Szállítót illeti minden törvényi és tulajdonra vonatkozó jog. 

 24. Független szerződő felek. Vevő és Szállító az általuk kötött Szállítási szerződésben független szerződő felek, egyik sem a másik képviselője, vagy felhatalmazottja.

 25. Ügyvédi- és perköltségek. A nézeteletérések esetleges jogi úton történő rendezése esetén Vevő teljes körűen viseli az ügyvédi és egyéb perköltségeket.

 26. Vonatkozó törvények. A jelen oldalon nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

 27. Bekezdések függetlensége. Vevő elfogadja, hogy amennyiben a jelen oldalon összefoglalt szabályok és kötelezettségek közül egyik érvényét veszti vagy megváltozik, az nem befolyásolja a többi bekezdésben foglaltak érvényességét.