UAB „ENDRESS+HAUSER (BALTIC)" BENDROSIOS PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO NUOSTATOS

 

Jei pirkimo-pardavimo sutartyje tarp UAB „Endress+Hauser (Baltic)"(toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) nesusitarta kitaip arba tokia atskira pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma, visiems prekių ir paslaugų pirkimo ir pardavimo santykiams, kylantiems Jums perkant prekes ir (ar) paslaugas iš Pardavėjo taikomos šioje bendrojoje prekių pirkimo-pardavimo sutartyje (toliau – Bendroji sutartis) numatytos sąlygos.

 

1.       Bendrosios sutarties dalykas

Pardavėjas įsipareigoja šioje Bendrojoje sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parduoti suderinto asortimento prekes Pirkėjui pastarojo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja nupirkti bei priimti tokias prekes ir sumokėti už jas sutartą kainą.

 

2.       Prekės

2.1.   Prekės šios Bendrosios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo dieną ir kurios yra įtrauktos į Pardavėjo kainininką. Pirkėjas gali susipažinti su atitinkamu metu galiojančiu kainininku internetu.

2.2.   Šalys pripažįsta, jog Pardavėjui prekybai Bendrosios sutarties 3 Priede nurodytų gamintojų prekėmis yra numatyti papildomi apribojimai, todėl Pirkėjas įsipareigoja neprekiauti, neparduoti ir kitaip neperleisti trečiųjų asmenų nuosavybėn ir nesuteikti jiems kitaip naudoti jokių pagal šią Bendrąją sutartį įsigytų Bendrosios sutarties 3 Priede nurodytų gamintojų prekių be atskiro tokių prekių gamintojo ar jų įgalioto atstovo sutikimo.

2.3.   Garantija prekėms suteikiama pagal sąlygas, nustatytas šios Bendrosios sutarties 2 Priede.

 

3.       Kainos

3.1.   Prekių kainos yra nurodytos Pardavėjo kainininkuose, kaip tai aptarta Bendrosios sutarties 2.1 punkte. Pardavėjas turi teisę bet kada iki užsakymo patvirtinimo, kaip tai aptarta Bendrojoje sutartyje žemiau, savo nuožiūra keisti kainininke nurodytą prekių asortimentą bei prekių kainas.

3.2.   Šalys susitaria ir prižįsta, jog nežiūrint to, kas pasakyta kitur šioje Bendrojoje sutartyje, Pardavėjas turi teisę atšaukti patvirtintą užsakymą, nusiųsdamas pranešimą apie tai Pirkėjui bei, jei įmanoma, pateikdamas Pirkėjui pasiūlymą pateikti naują Pirkėjo pasiūlymą (užsakymą). Tokiu atveju toks naujas Pirkėjo užsakymas laikomas patvirtinimu, kai tokį naują Pirkėjo užsakymą patvirtina (akceptuoja) Pardavėjas, kaip numatyta 4.2 punkte žemiau.

3.3.   Kainininkuose bei patvirtintuose užsakymuose nurodyta prekių kaina apima prekių pristatymo Pirkėjui kainą, jei prie konkrečios prekės aiškiai nėra nurodyta kitaip. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti prekių pristatymo kainą, tačiau tokie pakeisti įkainiai negalioja Pardavėjo iki įkainių pakeitimo patvirtintų užsakymų atžvilgiu.

 

4.       Prekių užsakymas

4.1.  Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui raštišką užsakymą, pasirašytą Pirkėjo įgalioto asmens, arba pateikdamas raštišką užsakymą faksu arba pateikdamas užsakymą elektroninėmis ryšio priemonėmis (naudojant Pardavėjo valdomą elektroninę parduotuvę), arba kitą Pardavėjo įdiegtą elektroninę užsakymų pateikimo formą arba paprastą elektroninį paštą, jei Šalys nesusitaria kitaip.

4.2.   Užsakymas laikomas priimtu Pardavėjo ir įpareigojančiu Pirkėją nupirkti užsakytas prekes, kai Pardavėjas išsiuntė tokio užsakymo patvirtinimą raštu, faksu (nurodytu šioje Bendrojoje sutartyje žemiau) ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, paminėtomis 4.1 punkte  (tuo pačiu Pirkėjo elektroninio pašto adresu, kuriuo buvo siųstas užsakymas), o Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą už užsakomas prekes. Jeigu tarp šalių yra sudaryta pardavimo- tiekimo sutartis, galioja sutarties tiekimo terminai ir apmokėjimo sąlygos.

4.3.   Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria ir patvirtina, jog aukščiau 4.1 ir 4.2 punktuose paminėtomis ryšio priemonėmis (įskaitant elektronines ryšio priemones) atsiųsti/gauti užsakymai/užsakymų patvirtinimai bus teisėti, pakankami ir Šalių pripažįstami įrodymai, pagrindžiantys su tokiais užsakymais susijusius ir šioje Bendrojoje sutartyje aptartus Šalių prisiimtus įsipareigojimus bei Šalims suteiktas teises.

4.4.   Pirkėjas gali atsisakyti nuo pateikto savo užsakymo iki užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo, pateikdamas Pardavėjui atitinkamą pranešimą. Po užsakymo patvirtinimo Pirkėjas gali atsisakyti nuo užsakymo tik Pardavėjui sutinkant.

 

5.       Prekių pristatymas ir priėmimas

5.1.   Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui naujas, laisvas nuo bet kokių suvaržymų, kokybiškas prekes, kurios atitinka gamintojo specifikacijas, standartus bei technines sąlygas, nurodytas prekių techniniuose dokumentuose, kurie perduodami Pirkėjui kartu su prekėmis. Pardavėjas gali pristatyti prekes dalimis arba partijomis.

5.2.   Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu Šalys nesusitaria dėl kitokių prekių pristatymo sąlygų.

5.3.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes, kurias Pardavėjas turi savo sandėlyje, Pirkėjui ne vėliau kaip per vieną dieną nuo užsakymo patvirtinime nurodomos numatomo pristatymo datos. Prekėms, kurių Pardavėjas sandėlyje neturi, pristatymo data nurodoma užsakymo patvirtinime.

5.4.   Pardavėjo nurodytu prekių pristatymo laiku Pirkėjas turi būti pasiruošęs priimti prekes bei jas iškrauti. Pirkėjas pristatytas prekes privalo priimti nedelsdamas. Jei Pirkėjas nepriima prekių kaip nustatyta šiame bei Bendrosios sutarties 5.5 punktuose, Pardavėjas gali parduoti tas pačias prekes kitiems pirkėjams, o Pardavėjo įsipareigojimų terminas, numatytas Bendrosios sutarties 5.3 punkte, pradedamas skaičiuoti iš naujo. Be to, atsiranda pakartotinė Pirkėjo pareiga pagal Bendrosios sutarties 1 Priedą bei Pirkėjo atsakomybė pagal Bendrosios sutarties 7.2 punktą. Jei prekės nėra iškraunamos naudojant transporto priemonėje įrengtas priemones, iškrovimo išlaidas turi apmokėti Pirkėjas.

5.5.   Prekių perdavimą-priėmimą patvirtina važtaraštis ir/arba PVM sąskaita faktūra, kuriuos pasirašo abiejų šalių atstovai.

5.6.   Prekių nuosavybės teisė pereina Pirkėjui tik nuo pilno atsiskaitymo (apmokėjimo už prekes ir kt.) su Pardavėju pagal šios Bendrosios sutarties 6 dalį momento.

5.7.   Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugadinimo, o taip pat bet kokio jų vertės sumažėjimo rizika pereina Pirkėjui nuo prekių perdavimo Pirkėjui momento.

5.8.   Iki prekių nuosavybės teisės perėjimo Pirkėjui momento Pirkėjas privalo saugoti ir tinkamai sandėliuoti prekes, atsižvelgdamas į gamintojų rekomendacijas.

5.9.   Nepaisant to, kas pasakyta bet kur kitur šioje Bendrojoje sutartyje, Pardavėjas turi teisę atsisakyti perduoti prekes Pirkėjui, jei Pirkėjas yra skolingas Pardavėjui pagal šią Bendrąją sutartį arba kitais pagrindais.

5.10.          Pretenzijas dėl prekių svorio ir jų pakuotės, o taip pat dėl kiekio, kurį galima patikrinti priimant prekes, Pirkėjas gali pareikšti Pardavėjui ne vėliau kaip prekių išdavimo metu rašytine forma, vežėjo ar kurjerio parengto protokolo pavidalu, nurodant visus trūkumus ir neatitiktis, kuriuos pastebėjo Pirkėjas. Toks pretenzijos protokolas ir jame pateikti vežėjo ar kurjerio teiginiai neįpareigoja Pardavėjo, o tik sudaro Pirkėjui pagrindą pareikšti pretenziją, kaip numatyta Bendrosios sutarties 5.13 punkte.

5.11.          Pretenzijos dėl netinkamos prekių kokybės trūkumų, kuriuos Pirkėjas pastebėjo arba galėjo pastebėti perduodant prekes, turi būti pareikštos Pardavėjui prekių perdavimo metu.  Pretenzijos dėl paslėptų prekių kokybės trūkumų, turi būti pareikštos Pardavėjui ne vėliau nei per 3 dienas nuo tos dienos, kai Pirkėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokius trūkumus.

5.12.          Pretenzijos, pateiktos praleidus šiame straipsnyje nurodytus terminus arba pažeidžiant šiame straipsnyje nurodytas pretenzijų pateikimo nuostatas, nebus nagrinėjamos ir nėra privalomos Pardavėjui, o Pardavėjas neturi pareigos jų tenkinti. 

5.13.          Visus prekių ir jų kokybės trūkumus Pirkėjas turi nurodyti rašytine forma, pateikdamas Pardavėjui pretenziją šiame punkte nustatyta tvarka. Pretenzijoje turi būti nurodyta susidariusios žalos data, pobūdis ir detalus aprašymas, o taip pat asmuo ar asmenys, kurie yra įgalioti Pirkėjo vardu atlikti visus veiksmus, susijusius su pretenzija. Pirkėjas privalo vadovautis pateiktos pretenzijos pavyzdžiu, kuris yra neatsiejama Bendrosios sutarties dalis ir kurią Pirkėjas gali gauti iš Pardavėjo arba gali atsisiųsti iš interneto svetainės www.lt.endress.com. Pretenzija turi būti išsiųsta Pardavėjui jo buveinės adresu. Pretenzijos išnagrinėjimo terminai yra pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kai Pardavėjui yra įteikiamas pilna ir tinkamai parengta pretenzija kartu su visais priedais. Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą pretenzijos parengimą, o esant abejonių privalo kreiptis į Pardavėją dėl informacijos pateikimo arba jos ieškoti interneto svetainėje www.lt.endress.com.

5.14.          Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti Bendrosios sutarties 5.13 punkto tvarka parengtą ir pateiktą  pretenziją ir informuoti Pirkėją per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jeigu pretenzijai išnagrinėti Pirkėjas turi pasinaudoti trečiųjų asmenų paslaugomis, įskaitant ir gamintojo techninio aptarnavimo skyrių, į pretenzijos išnagrinėjimo terminą nėra įskaičiuojami trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų terminai ir tie laikotarpiai, kuriais Pirkėjas turi tinkamai atlikti kitus įsipareigojimus. Šioje dalyje nurodyto termino pasibaigimas be jokio atsakymo yra laikomas Pardavėjo pretenzijos priėmimu.

5.15.          Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui prekes, dėl kurių reiškia pretenziją, į Pardavėjo buveinę per kurjerį, kurį nurodė Pardavėjas. Prekės, kurios negali būti grąžintos Pardavėjui dėl jų fizinių savybių arba specifikos, o taip pat nesant saugios galimybės šias prekes išmontuoti bei dėl specifinio problemos pobūdžio, bus apžiūrėtos ir ištirtos jų sumontavimo vietoje. Pardavėjui turi teise priimti galutinį sprendimą dėl tyrimo ir apžiūros atlikimo vietos, o taip pat dėl skundžiamų Prekių remonto atlikimo vietos.

5.16.          Pirkėjas yra atsakingas už tinkamai įpakuotų ir apsaugotų, pilnos sudėties ir išvalytų prekių pristatymą kartu su parengtu įrenginio švaros ir saugos pažymėjimu, kurio pavyzdys yra pateiktas kaip naudojimo instrukcijos priedas ir interneto svetainėje www.lt.endress.com. Nepateikus šio dokumento, 5.14 ir 5.20 punktuose nurodytas terminas nepradedamas skaičiuoti.

5.17.          Pirkėjas yra atsakingas už galimybės apžiūrėti prekes sudarymą, kad būtų galima įvertinti pareikštos pretenzijos pagrįstumą arba įvykdyti pretenzijos reikalavimus. Tokios galimybės sudarymas, visų pirma, pasireiškia tuo, kad prekių buvimo vieta turi būti apsaugota taip, kad Pardavėjas nepatirtų žalos, priėjimo neribotų kiti daiktai, būtų užtikrinti tinkami energijos šaltiniai ir techniniai įrenginiai.

5.18.          Tokiu atveju, kai pretenzija buvo nepagrįsta, Pirkėjas privalo apmokėti visas Pardavėjo patirtas išlaidas pagal galiojančius įkainius (valandinis darbo įkainis, transporto ir keičiamų dalių kainos). Pirkėjo prašymu Pardavėjas pateiks Pirkėjui išlaidų ir įkainių sąmatą.

5.19.          Tokiu atveju, kai pateikta pretenzija pasirodys nepagrįsta, tačiau jos nepagrįstumo nebuvo galima įvertinti Pardavėjui neatlikus prekių apžiūros jų buvimo vietoje, Pirkėjas, jeigu nesusitars su Pardavėju kitaip, privalės sumokėti Pardavėjui visas jo protokole, Pardavėjo atstovo sudarytame prekių saugojimo vietoje, nurodytas išlaidas. Pirkėjas privalo patvirtinti protokolą, o esant nepagrįstam atsisakymui Pardavėjo darbuotojai savarankiškai atliks išlaidų skaičiavimus, atsižvelgdami į šiame punkte numatytas sąlygas, ir tokie skaičiavimai bus privalomi Pirkėjui. 

5.20.          Tiek perduodant prekes, tiek ir garantinio laikotarpio galiojimo metu, atsiradus fiziniams prekių defektams, Pardavėjo atsakomybė pagal kokybės garantiją apima tik pareigą suremontuoti prekes, o tokiu atveju, kai nėra galimybės to padaryti, pakeisti prekes su defektais į tokį patį skaičių tinkamų prekių. Tai atlikus Pirkėjas nebeturės teisės reikalauti žalos atlyginimo. Prekės turi būti suremontuotos nedelsiant po to, kai buvo pripažinta pretenzija, ne vėliau kaip per 14 dienų, atsižvelgiant, jei reikia, į defekto pobūdį, laiką, reikalingą paruošiamiesiems darbams atlikti arba atsarginėms dalims pristatyti. Pardavėjas informuos Pirkėją apie nurodytas aplinkybes. Pakeistos dalys ir prekės tampa Pardavėjo nuosavybe.

5.21.          Kokybės garantija ir pretenzijos neapima tų prekių, kurių tyrimas turi būti atliktas arba kokios nors susijusios paslaugos turi būti teikiamos už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų. Tokioms prekėms kokybės garantija ir pretenzijos bus taikomos ta apimtimi, kurią pripažins šalys atskiru susitarimu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.

 

6.       Prekių kokybės garantija

6.1.   Pardavėjo Pirkėjui parduodamų prekių atžvilgiu galioja atitinkamų prekių gamintojų toms prekėms suteikti garantiniai terminai bei garantijos sąlygos, apibrėžti konkrečios prekės techniniuose dokumentuose. Šio Bendrosios sutarties 6 straipsnio nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja gamintojų nustatytoms prekių garantijos nuostatoms.

6.2.   Pardavėjas suteikia prekėms 12 mėnesių kokybės garantiją. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui momento arba nuo to momento, kai Pirkėjui pereina atsitiktinio prekių žuvimo ar sugadinimo rizika, žiūrint, kuris įvykis atsitinka anksčiau.

6.3.   Pirkėjas savo sąskaita pristato neveikiančias prekes į Pardavėjo sandėlį.

6.4.   Prekės, kurių neįmanoma pataisyti ir kurios turi būti keičiamos, Pirkėjo turi būti pristatomos  Pardavėjui originaliame įpakavime bei originalios komplektacijos, išskyrus atvejus, kuomet pagal atitinkamos prekės gamintojo garantijos sąlygas tai nėra privaloma.

6.5.   Pirkėjas kartu su garantiniam remontui ar pakeitimui pateikiamomis prekėmis privalo pateikti Pardavėjui atitinkamą pirkimo sąskaitos kopiją bei užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo formą.

6.6.   Paaiškėjus, kad prekės, išsiųstos garantiniam remontui į užsienį, atitinka gamintojo specifikacijas, standartus bei technines sąlygas, nurodytas prekių techniniuose dokumentuose, ir pilnai veikia arba kad prekės buvo pažeistos (dėl savavališko remonto, dėl pakeistos komplektacijos ar pan.) ir dėl to joms neatliekamas garantinis remontas, prekių transportavimo ir su tuo susijusias išlaidas Pardavėjui apmoka Pirkėjas.

6.7.   Kokybės garantija nėra taikoma, jei paaiškėja, kad prekės defektai atsirado dėl netinkamo prekių naudojimo (ypač tokiais atvejais, kai prekės naudojamos ne pagal naudojimo instrukciją) ir netinkamo prekių sandėliavimo, saugojimo ir perkėlimo, montavimo ir priežiūros darbų, o taip pat dėl trečiųjų asmenų įvykdytų veiksmų. Kokybės garantija taip pat netaikoma trūkumams ir žalai, atsiradusiai dėl netikėtų incidentų, mechaninių pažeidimų, savavališko remonto darbų atlikimo, perdarymo ir konstrukcinių pakeitimų, netinkamos programinės įrangos naudojimo arba netinkamo programinės įrangos naudojimo.

 

7.       Mokėjimo sąlygos

7.1.   Atsiskaitymai pagal šią Bendrąją sutartį vykdomi banko pavedimais į Pardavėjo žemiau nurodytą sąskaitą banke. Šalys gali susitarti ir dėl kitos atsiskaitymų formos.

7.2.   Pirkėjas privalo iš anksto (iki užsakymo patvirtinime nurodytos pristatymo datos) sumokėti už prekes, jeigu Šalių nesusitarta kitaip. Pardavėjas gali atsisakyti perduoti prekes Pirkėjui, kaip tai aptarta šios Bendrosios sutarties 5 dalyje, jei Pirkėjas iki numatyto prekių perdavimo momento nepateikia Pardavėjui pastarajam priimtinų įrodymų dėl apmokėjimo už prekes.

7.3.   Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas raštu susitarė dėl veiklos kredito, tai Pirkėjas privalo sumokėti už prekes bei atsiskaityti per terminą, nurodytą susitarime dėl veiklos kredito skaičiuojant tokį terminą nuo prekių pristatymo ir sąskaitos pateikimo dienos, jeigu Šalys raštu nesusitarė kitaip.

7.4.   Pirkėjo atsiskaitymo prievolė laikoma atlikta, kai atitinkamą prievolę sudaranti suma yra įskaitoma į šioje Bendrojoje sutartyje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. 

7.5.   Pardavėjas gali raštu nustatyti Pirkėjui veiklos kredito limitą bei bet kuriuo metu vienašališkai jį keisti ar panaikinti. Nustatant tokį limitą, Pardavėjas ir/ar tokius veiklos kreditus apdraudžianti Pardavėjo pasirinkta draudimo bendrovė turi teisę naudotis informacija apie Pirkėją, kurią suteikia tretieji asmenys bei pats Pirkėjas, o Pirkėjas įsipareigoja pateikti Pardavėjui pastarojo reikalaujamą ar kitą Pirkėjui žinomą informaciją, padedančią įvertinti Pirkėjo finansinę būklę ir jo galimybes tinkamai vykdyti Bendrąją sutartį.

7.6.   Jeigu yra viršytas Pirkėjui suteiktas veiklos kredito limitas arba yra pasibaigęs mokėjimo terminas, tai Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakytų prekių tiekimą Pirkėjui, o bet kokios Pirkėjo Pardavėjui sumokėtos sumos yra automatiškai užskaitomos seniausioms Pirkėjo skoloms Pardavėjui padengti, nepriklausomai nuo to, kokia mokėjimo paskirtis yra nurodyta Pirkėjo mokėjimo dokumentuose.

7.7.   Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokią žalą ar nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, gamybinius nuostolius ar negautas pajamas), kurie susidarė dėl bet kokios su prekėmis susijusios priežasties ir kurie sukėlė žalą Pirkėjui arba trečiajam asmeniui. Bet kokiu atveju Pardavėjo atsakomybės už žalą dydis yra ribojama pardavimo kainos dydžio, kuris yra nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje.

 

8.       Atsakomybė

8.1. Pirkėjas, praleidęs atsiskaitymo (įskaitant avansinį) už prekes terminus, nustatytus šios Bendrosios sutarties 6.2 ir 6.3 punktuose, moka Pardavėjui 18 (aštuoniolikos) procentų dydžio metinius (laikoma, jog metuose 360 dienų) delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos, už kiekvieną mokėjimo termino praleidimo dieną.

8.2.   Jei Pirkėjas atsisako priimti (nepriima) užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo sumokėti baudą, lygią 30 (trisdešimt) procentų nuo nepriimtų prekių vertės. Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisako priimti (nepriima) užsakytas nestandartines prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo sumokėti baudą, lygią visai tokių nestandartinių prekių kainai. Šio Bendrosios sutarties punkto tikslams, „nestandartine preke" vadinama tokia prekė, kuri Pardavėjo taip yra apibūdinama jos aprašyme bet koka forma Pardavėjo pateikiamoje informacijoje apie prekę (tame tarpe elektroninėje parduotuvėje, kainininke, kataloge ar kitur) arba užsakymo patvirtinime.

8.3.   Pirkėjas kompensuoja Pardavėjui visas pastarojo išlaidas, susijusias su Pirkėjo įsiskolinimų Pardavėjui išieškojimu, įskaitant pagrįstas išlaidas teisininkams bei veiklos kredito draudimo išlaidas.

 

9.       Nenugalima jėga

9.1.   Šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal šią Bendrąją sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei tokio nevykdymo ar netinkamo vykdymo priežastis buvo nenugalima jėga. Nenugalima jėga yra suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai. Be to, atsižvelgdamos į tai, jog užsakymai gali būti pateikiami bei patvirtinami elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurių tinkamo veikimo užtikrinimas yra ypač sudėtingas, Šalys susitaria ir sutinka nenugalima jėga laikyti ir Pardavėjo elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus.

9.2.   Bendrosios sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybės negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Bendrąją sutartį, privalo kiek įmanoma greičiau raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

9.3.   Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys tęsia savo įsipareigojimų vykdymą pagal šią Bendrąją sutartį. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užsitęsus ilgiau nei 6 mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Bendrąją sutartį, pranešdama raštu apie tai kitai Šaliai.

 

10.   Kitos sąlygos

10.1.          Bendroji sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja vienerius metus, o po to yra automatiškai pratęsiama papildomam vienerių metų laikotarpiui (pratęsimų skaičius neribojamas), jei nei viena iš Šalių, likus ne mažiau kaip 15 dienų iki Bendrosios sutarties galiojimo termino pabaigos, raštu nepareiškia noro nutraukti šios Bendrosios sutarties galiojimą, pasibaigus atitinkamiems Bendrosios sutarties galiojimo metams.

10.2.          Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą nutraukti šią Bendrąją sutartį, jeigu kita Šalis nevykdo Bendrosios sutarties arba padaro esminį jos pažeidimą, raštu įspėdama kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų, su sąlyga, jog per šį 10 dienų įspėjimo laikotarpį kaltoji Šalis nepašalina Bendrosios sutarties pažeidimo.

10.3.          Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą nutraukti šią Bendrąją sutartį pranešdama apie tai kitai Šaliai prieš 20 (dvidešimt) dienų.

10.4.          Bet kuri Šalis neturi teisės be raštiško kitos Šalies sutikimo perduoti savo teises ir pareigas pagal šią Bendrąją sutartį bet kokiai trečiai šaliai.

10.5.          Iškilę ginčai tarp Šalių sprendžiami tarpusavio susitarimu. Tuo atveju, jei tokiu būdu ginčo išspręsti nepavyksta, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.6.          Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.7.          Jei kuri nors iš šios Bendrosios sutarties nuostatų tampa pilnai ar iš dalies negaliojančia, tai tokios nuostatos negaliojimas neįtakos kitų nuostatų galiojimo. Tokiu atveju Šalys turi susitarti dėl galios netekusių nuostatų pakeitimo kitomis, kurios turi būti kiek galima labiau ekonomine ir teisine prasme panašios į negaliojančias.

10.8.          Visą informaciją, kurią Šalys gauna vykdydamos šią Bendrąją sutartį, jos įsipareigoja laikyti konfidencialia ir neatskleisti jos jokioms trečiosioms šalims, išskyrus kai tai numatyta Bendrojoje sutartyje ar taikytinuose įstatymuose.

10.9.          Bendroji sutartis sudaryta dviem lygiaverčiais egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis, po vieną egzempliorių (abiem kalbomis) kiekvienai Šaliai. Kilus nesutarimams dėl Bendrosios sutarties teksto aiškinimo, vadovaujamasi Bendrosios sutarties tekstu lietuvių kalba.