SAS „ENDRESS+HAUSER (BALTIC)" VISPĀRĒJIE PREČU PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

 

Ja pirkšanas-pārdošanas līgumā starp SAS „Endress+Hauser (Baltic)" (turpmāk tekstā – Pārdevējs) un Jums (turpmāk tekstā – Pircējs) nav norunāts citādi vai netiek noslēgts atsevišķs pirkšanas-pārdošanas līgums, visām preču un pakalpojumu pirkšanas un pārdošanas attiecībām, kuras rodas, kad Jūs pērkat preces un (vai) pakalpojumus no Pārdevēja, tiek piemēroti šajā vispārējā preču pirkšanas-pārdošanas līgumā (turpmāk tekstā – Vispārējais līgums) paredzētie noteikumi.

 

1.        Vispārējā līguma priekšmets

Pārdevējs apņemas šajā Vispārējā līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā saskaņota sortimenta preces pārdot Pircējam īpašumā, bet Pircējs apņemas nopirkt un pieņemt šīs preces un samaksāt par tām norunāto cenu.

 

2.        Preces

2.1.  Preces šī Vispārējā līguma izpratnē nozīmē visas preces, kuras Pārdevējs tirgo pasūtījuma apstiprināšanas dienā un kuras ir iekļautas Pārdevēja cenrādī. Pircējs ar attiecīgajā laikā spēkā esošo cenrādi var iepazīties internetā.

2.2.  Puses atzīst, ka Pārdevējam tirdzniecībai ar Vispārējā līguma 3. pielikumā norādīto ražotāju precēm ir paredzēti papildu ierobežojumi, tādēļ Pircējs apņemas netirgot, nepārdot un citādi nenodot trešo personu īpašumā un citādi nepiešķirt viņiem lietošanā nekādas saskaņā ar šo Vispārējo līgumu iegādātas Vispārējā līguma 3. pielikumā norādīto ražotāju preces bez atsevišķas šo preču ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja piekrišanas.

2.3.  Garantija precēm tiek piešķirta saskaņā ar šī Vispārējā līguma 2. pielikuma noteikumiem.

 

3.        Cenas

3.1.  Preču cenas ir norādītas Pārdevēja cenrādī, kā tas aprakstīts Vispārējā līguma 2.1. punktā. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī līdz pasūtījuma apstiprināšanai, kā tas aprakstīts Vispārējā līgumā turpmāk, pēc saviem ieskatiem mainīt cenrādī norādīto preču sortimentu un preču cenas.

3.2.  Puses vienojas un atzīst, ka, neraugoties uz to, kas teikts citur šajā Vispārējā līgumā, Pārdevējam ir tiesības atsaukt apstiprinātu pasūtījumu, nosūtot paziņojumu par to Pircējam un, ja iespējams, ierosinot Pircējam iesniegt jaunu Pircēja piedāvājumu (pasūtījumu). Tādā gadījumā šis jaunais Pircēja pasūtījums tiek uzskatīts par apstiprinājumu, ka šādu jaunu Pircēja pasūtījumu apstiprina (akceptē) Pārdevējs, kā paredzēts 4.2. punktā zemāk.

3.3.  Cenrāžos un apstiprinātajos pasūtījumos norādītā preču cena ietver preču piegādes Pircējam cenu, ja pie konkrētās preces nav skaidri norādīts citādi. Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā mainīt preču piegādes cenu, taču šāds mainīts cenrādis Pārdevējam nav spēkā attiecībā uz pasūtījumu, kurš apstiprināts līdz cenrāža maiņai.

 

4.        Preču pasūtīšana

4.1.    Pircējs pasūta preces, iesniedzot Pārdevējam rakstisku pasūtījumu, kuru parakstījusi Pircēja pilnvarota persona, vai iesniedzot rakstisku pasūtījumu pa faksu, vai iesniedzot pasūtījumu elektroniskā veidā (izmantojot Pārdevēja interneta veikalu) vai citā Pārdevēja ieviestā elektroniskā pasūtījumu iesniegšanas formā vai ar parastu e-pastu, ja Puses nevienojas citādi.

4.2.  Tiek uzskatīts, ka Pasūtījums ir Pārdevēja pieņemts un uzliek Pircējam pienākumu nopirkt pasūtītās preces, kad Pārdevējs nosūta šāda pasūtījuma apstiprinājuma vēstuli, faksu (kas norādīts šajā Vispārējā līgumā zemāk) ar elektronisko sakaru līdzekļiem, kas minēti 4.1. punktā (uz to pašu Pircēja e-pasta adresi, no kuras tika sūtīts pasūtījums), bet Pircējs veic avansa maksājumu par pasūtītajām precēm. Ja puses ir noslēgušas pārdošanas-piegādes līgumu, tad ir spēkā līguma piegādes termiņi un apmaksas noteikumi.

4.3.  Pircējs un Pārdevējs vienojas un apstiprina, ka ar iepriekš, 4.1. un 4.2. punktā, minētajiem sakaru līdzekļiem (ieskaitot elektroniskos sakaru līdzekļus) nosūtīti/saņemti pasūtījumi/pasūtījumu apstiprinājumi būs likumīgi, pietiekami un Pušu atzīti pierādījumi, kas pamato ar šādiem pasūtījumiem saistītas un šajā Vispārējā līgumā norunātas Pušu pieņemtās saistības un Pusēm piešķirtās tiesības.

4.4.  Pircējs var atteikties no sava pasūtījuma līdz pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanai no Pārdevēja, nosūtot Pārdevējam attiecīgu paziņojumu. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs var atteikties no pasūtījuma tikai ar Pārdevēja piekrišanu.

 

5.        Preču piegāde un pieņemšana

5.1.  Pārdevējs apņemas nodot Pircējam jaunas, brīvas no jebkādiem ierobežojumiem, kvalitatīvas preces, kuras atbilst ražotāja specifikācijām, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, kuri norādīti preču tehniskajos dokumentos, kuri tiek nodoti Pircējam kopā ar precēm. Pārdevējs var piegādāt preces pa daļām vai partijām.

5.2.  Pārdevējs piegādā preces Pircējam uz viņa norādītu adresi Lietuvas Republikas teritorijā, ja Puses nevienojas par citādiem preču piegādes noteikumiem.

5.3.  Pārdevējs apņemas preces, kuras Pārdevējam ir noliktavā, piegādāt Pircējam ne vēlāk kā vienas dienas laikā no pasūtījuma apstiprinājumā norādītā paredzētā piegādes datuma. Precēm, kuru Pārdevējam nav noliktavā, piegādes datumu norāda pasūtījuma apstiprinājumā.

5.4.  Pārdevēja norādītajā preču piegādes laikā Pircējam jābūt gatavam pieņemt preces un tās izkraut. Pircējam piegādātās preces jāpieņem nekavējoties. Ja Pircējs nepieņem preces, kā noteikts šajā un Vispārējā līguma 5.5. punktā, Pārdevējs tās pašas preces var pārdot citiem pircējiem, bet Pārdevēja saistību termiņu, kas paredzēts Vispārējā līguma 5.3. punktā, sāk skaitīt no jauna. Turklāt rodas atkārtots Pircēja pienākums saskaņā ar Vispārējā līguma 1. Pielikumu un Pircēja atbildība saskaņā ar Vispārējā līguma 7.2. punktu. Ja preces nevar izkraut, izmantojot transportlīdzeklī ierīkotās ierīces, izkraušanas izdevumi jāsedz Pircējam.

5.5.  Preču nodošanu-pieņemšanu apstiprina pavadzīme un/vai PVN faktūrrēķins, kurus paraksta abu pušu pārstāvji.

5.6.  Preču īpašumtiesības pāriet Pircējam tikai pēc pilnīgas norēķināšanās (samaksas par precēm u. c.) ar Pārdevēju saskaņā ar šī Vispārējā līguma 6. daļu.

5.7.  Nejauša preču zaudējuma vai bojājuma, kā arī jebkāda to vērtības samazinājuma risks pāriet Pircējam no preču nodošanas Pircējam brīža.

5.8.  Līdz brīdim, kad preču īpašumtiesības pāriet Pircējam, Pircējam ir pienākums pienācīgi  glabāt preces, ņemot vērā ražotāju rekomendācijas.

5.9.  Neraugoties uz to, kas teikts jebkur citur šajā Vispārējā līgumā, Pārdevējam ir tiesības atteikties nodot preces Pircējam, ja Pircējs ir parādā Pārdevējam saskaņā ar šo Vispārējo līgumu vai uz cita pamata.

5.10.   Pretenzijas attiecībā uz preču svaru un to iepakojumu, kā arī daudzumu, ko var pārbaudīt, pieņemot preces, Pircējs var izvirzīt Pārdevējam ne vēlāk kā preču izdošanas laikā rakstveidā, pārvadātāja vai kurjera sagatavota protokola veidā, norādot visus trūkumus un neatbilstības, kuras konstatējis Pircējs. Šāds pretenziju protokols un tajā ierakstītie pārvadātāja vai kurjera apgalvojumi neuzliek Pārdevējam pienākumus, bet tikai rada Pircējam pamatu pretenzijas izvirzīšanai, kā paredzēts Vispārējā līguma 5.13. punktā.

5.11.   Pretenzijas attiecībā uz preču kvalitātes trūkumiem, kurus Pircējs konstatējis vai varēja konstatēt, nododot preces, jāizsaka Pārdevējam preču nodošanas laikā. Pretenzijas attiecībā uz slēptiem preču kvalitātes trūkumiem jāizsaka Pārdevējam ne vēlāk kā 3 dienu laikā no dienas, kad Pircējs uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt par šiem trūkumiem.

5.12.   Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šajā pantā norādītā termiņa vai pārkāpjot šajā pantā norādītos pretenziju iesniegšanas noteikumus, netiks izskatītas un nav saistošas Pārdevējam, un Pārdevējam nav pienākuma tās apmierināt. 

5.13.   Visi preču un to kvalitātes trūkumi Pircējam jānorāda rakstveidā, iesniedzot Pārdevējam pretenziju šajā punktā noteiktajā kārtībā. Pretenzijā jānorāda radītā kaitējuma datums, veids un detalizēts apraksts, kā arī  persona vai personas, kuras ir pilnvarotas Pircēja vārdā veikt visas darbības, kas saistītas ar pretenziju. Pircējam jāievēro pretenzijas paraugs, kurš ir Vispārējā līguma neatņemama sastāvdaļa un kuru Pircējs var saņemt no Pārdevēja vai lejuplādēt no interneta vietnes www.lt.endress.com. Pretenzija jānosūta Pārdevējam uz viņa adresi. Pretenzijas izskatīšanas termiņu sāk skaitīt no dienas, kad Pārdevējam tiek iesniegta pilnīga un pienācīgi sagatavota pretenzija kopā ar visiem pielikumiem. Pircējs ir atbildīgs par pienācīgu pretenzijas sagatavošanu, un šaubu gadījumā viņam jāvēršas pie Pārdevēja pēc informācijas vai tā jāmeklē interneta vietnē www.lt.endress.com.

5.14.   Pārdevējs apņemas izskatīt Vispārējā līguma 5.13. punkta kārtībā sagatavotu un iesniegtu pretenziju un informēt Pircēju 14 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas izskatīšanai Pircējam jāizmanto trešo personu pakalpojumi, ieskaitot ražotāja tehniskās apkalpošanas nodaļu, pretenzijas izskatīšanas termiņā netiek ieskaitīti trešo personu sniegto pakalpojumu termiņi un tie laika posmi, kuros Pircējam jāpilda citas saistības. Šajā daļā norādītā termiņa izbeigšanās bez atbildes uzskatīta par Pārdevēja pretenzijas pieņemšanu.

5.15.   Pircējam jānogādā Pārdevējam preces, par kurām iesniegta pretenzija, Pārdevēja atrašanās vietā ar kurjeru, kuru norādījis Pārdevējs. Preces, kuras nav iespējams nosūtīt atpakaļ Pārdevējam to fizisko īpašību vai specifikas dēļ, kā arī, ja nav drošas iespējas šīs preces nomontēt un specifiska rakstura problēmu dēļ, tiks apskatītas un izmeklētas to montāžas vietā. Pārdevējam ir tiesības pieņemt galīgo lēmumu par izmeklēšanas un apskates vietu, kā arī par apstrīdēto Preču remontēšanas vietu.

5.16.   Pircējs ir atbildīgs par pienācīgi iepakotu un pasargātu, pilna sastāva un iztīrītu preču piegādi kopā ar sagatavotu ierīces tīrības un drošības sertifikātu, kura paraugs ir dots lietošanas instrukcijas pielikumā un interneta vietnē www.lt.endress.com. Ja šis dokuments netiek iesniegts, 5.14. un 5.20. punktā norādīto termiņu nesāk skaitīt.

5.17.   Pircējs ir atbildīgs par preces apskatīšanas iespējas radīšanu, lai būtu iespējams novērtēt pretenzijas pamatotību vai izpildīt pretenzijas prasības. Tādas iespējas radīšana pirmkārt nozīmē to, ka preču atrašanās vieta jāaizsargā tādā veidā, lai Pārdevējam nerastos zaudējumi, lai piekļuvi nekavētu citi priekšmeti, lai būtu nodrošināti pienācīgi enerģijas avoti un tehniskās ierīces.

5.18.   Ja pretenzija ir bijusi nepamatota, Pircējam ir pienākums atlīdzināt visus Pārdevējam radušos izdevumus saskaņā ar spēkā esošajiem izcenojumiem (darba stundas likme, transporta un rezerves daļu cenas). Pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs iesniedz Pircējam izdevumu un izcenojumu tāmi.

5.19.   Ja pretenzija izrādās nepamatota, taču tās nepamatotību nebija iespējams novērtēt, pirms Pārdevējs veicis preču apskati to atrašanās vietā, Pircējam, ja tas ar Pārdevēju nevienojas citādi, jāatlīdzina Pārdevējam visi viņa protokolā, kuru Pārdevēja pārstāvis sastādījis preču glabāšanas vietā, norādītie izdevumi. Pircējam jāapstiprina protokols, bet nepamatota atteikuma gadījumā Pārdevēja darbinieki paši veiks izdevumu aprēķinu, ņemot vērā šajā punktā paredzētos noteikumus, un šie aprēķini būs Pircējam saistoši. 

5.20.   Gan preču nodošanas, gan garantijas laikā, ja rodas fiziski preču defekti, Pārdevēja atbildība saskaņā ar kvalitātes garantiju aptver tikai pienākumu salabot, bet tādā gadījumā, ja nav iespējas to izdarīt, nomainīt preces ar defektiem pret tādu pašu skaitu atbilstošu preču. Kas tas ir izdarīts, Pircējam vairs nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzināšanu. Preces jāsalabo uzreiz pēc tam, kad pretenzija tikusi atzīta, ne vēlāk kā 14 dienu laikā, ņemot vērā, ja nepieciešams, defekta veidu, sagatavošanas darbu veikšanai vai rezerves daļu piegādei nepieciešamo laiku. Pārdevējs informēs Pircēju par norādītajiem apstākļiem. Nomainītās daļas un preces kļūst par Pārdevēja īpašumu.

5.21.   Kvalitātes garantija un pretenzijas neaptver tās preces, kuru izmeklēšana jāveic vai kādi saistītie pakalpojumi jāveic ārpus Lietuvas Republikas teritorijas robežām. Šādām precēm kvalitātes garantija un pretenzijas tiek piemērotas tādā apmērā, kuru puses atzīst ar atsevišķu vienošanos starp Pārdevēju un Pircēju.

 

6.        Preču kvalitātes garantija

6.1.  Attiecībā uz precēm, kuras Pārdevējs pārdod Pircējam, ir spēkā attiecīgo preču ražotāju šīm precēm piešķirtie garantijas termiņi un garantijas noteikumi, kas noteikti konkrētās preces tehniskajos dokumentos. Šī Vispārējā līguma 6. panta noteikumi tiek piemēroti tiktāl, cik tie nav pretrunā ar  ražotāja noteiktajiem preču garantijas noteikumiem.

6.2.  Pārdevējs piešķir precēm 12 mēnešu kvalitātes garantiju. Garantijas termiņu sāk skaitīt no preču nodošanas Pircējam brīža līdz brīdim, kad Pircējam pāriet nejauša preču zaudējuma vai bojājuma risks, atkarībā no tā, kurš notikums notiek agrāk.

6.3.  Pircējs uz sava rēķina nogādā nedarbojošās preces Pārdevēja noliktavā.

6.4.  Preces, kuras nav iespējams salabot un kuras jānomaina, Pircējam jānogādā Pārdevējam oriģinālajā iepakojumā un oriģinālajā komplektācijā,  izņemot gadījumus, kad saskaņā ar attiecīgās preces ražotāja garantijas noteikumiem tas nav obligāti.

6.5.  Pircējam kopā ar garantijas remontam vai nomaiņai piegādātajām precēm jāiesniedz Pārdevējam attiecīgā pirkuma rēķina kopija un jāaizpilda Pārdevēja izsniegtā preču atgriešanas veidlapa.

6.6.  Ja tiek konstatēts, ka preces, kuras garantijas remontam nosūtītas uz ārvalstīm, atbilst ražotāja specifikācijām, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, kas norādīti preču tehniskajos  dokumentos, un pilnībā darbojas vai ka preces bija bojātas (patvaļīga remonta dēļ, mainītas komplektācijas dēļ vai tml.) un tādēļ tām netiek veikts garantijas remonts, preču transportēšanas un ar to saistītos izdevumus Pārdevējam apmaksā Pircējs.

6.7.  Kvalitātes garantija nav spēkā, ja izrādās, ka preces defekti radušies nepareizas preču izmantošanas (sevišķi gadījumos, kad preces izmantotas neatbilstoši izmantošanas instrukcijai) un nepareizas glabāšanas un pārvietošanas, montāžas un  apkopes darbu, kā arī trešo personu veikto darbību dēļ. Kvalitātes garantija neattiecas arī uz trūkumiem un bojājumiem, kas radušies negaidītu incidentu, mehānisku bojājumu, patvaļīgu remontdarbu  veikšanas, pārveidošanas un konstrukcijas izmaiņu, nepareizas programmatūras izmantošanas vai programmatūras nepareizas izmantošanas dēļ.

 

7.        Samaksas noteikumi

7.1.  Norēķini saskaņā ar šo Vispārējo līgumu tiek veikti ar bankas pārvedumiem uz Pārdevēja turpmāk norādīto bankas kontu. Puses var vienoties arī par citu norēķinu formu.

7.2.  Pircējam iepriekš (līdz pasūtījuma apstiprinājumā norādītajam piegādes datumam) jāsamaksā par precēm, ja Puses nav vienojušās citādi. Pārdevējs var atteikties nodot preces Pircējam, kā aprakstīts šī Vispārējā līguma 5. daļā, ja Pircējs līdz paredzētajam preču nodošanas brīdim Pārdevējam neiesniedz Pārdevējam pieņemamu pierādījumu, ka par precēm ir samaksāts.

7.3.  Ja Pircējs un Pārdevējs rakstiski ir vienojušies par darbības kredītu, tad Pircējam jāsamaksā par precēm un jānorēķinās termiņā, kurš norādīts vienošanās par kredītu dokumentā, šo termiņu skaitot no  preču piegādes un rēķina izsniegšanas dienas, ja Puses rakstiski nav vienojušās citādi.

7.4.  Pircēja maksājumu saistības tiek uzskatītas par izpildītām, kad attiecīgās saistības veidojošā summa tiek ieskaitīta Vispārējā līgumā norādītajā Pārdevēja bankas kontā. 

7.5.  Pārdevējs var rakstiski noteikt Pircējam darbības kredīta limitu un jebkurā brīdī vienpusējā kārtā to mainīt vai atcelt. Nosakot šādu limitu, Pārdevējam un/vai Pārdevēja izvēlētai apdrošināšanas sabiedrībai, kura apdrošina šādus darbības kredītus, ir tiesības izmantot informāciju par Pircēju, kuru sniedz trešās personas un pats Pircējs, bet Pircējs apņemas sniegt Pārdevējam viņa pieprasīto vai citu Pircējam zināmu informāciju, kas palīdzēs novērtēt Pircēja finansiālo stāvokli un viņa iespējas pienācīgi pildīt Vispārējo līgumu.

7.6.  Ja tiek pārsniegts Pircējam piešķirtais darbības kredīta limits vai ir beidzies maksājuma termiņš, Pārdevējam ir tiesības apturēt pasūtīto preču piegādi Pircējam, bet jebkādas Pircēja Pārdevējam samaksātās summas tiek automātiski ieskaitītas Pircēja vecāko parādu Pārdevējam segšanai neatkarīgi no tā, kāds maksājuma mērķis norādīts Pircēja maksājuma dokumentos.

7.7.Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem (ieskaitot, bet neaprobežojieties ar tiem, ražošanas zaudējumus vai negūtos ieņēmumus), kuri radušies jebkāda ar precēm saistīta iemesla dēļ un kuri radījuši kaitējumu Pircējam vai trešajai personai. Jebkurā gadījumā Pārdevēja atbildības par kaitējumu apmēru ierobežo pārdošanas cena, kura norādīta PVN faktūrrēķinā.

 

8.        Atbildība

8.1.  Pircējam, kurš nokavējis maksājumu (ieskaitot avansu) par precēm termiņus, kas noteikti šī Vispārējā līguma 6.2. un 6.3. punktā, jāmaksā Pārdevējam 18 (astoņpadsmit) procentu apmērā gada (tiek uzskatīts, ka gadā ir 360 dienas) līgumsods, kas tiek aprēķināts no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma termiņa dienu.

8.2.  Ja Pircējs atsakās pieņemt (nepieņem) pasūtītās preces, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt, lai Pircējs maksā soda naudu, kas vienāda ar 30 (trīsdesmit) procentiem no nepieņemto preču vērtības. Ja Pircējs atsakās pieņemt (nepieņem) pasūtītās nestandarta preces, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt, lai Pircējs maksā soda naudu, kas vienāda ar visu nestandarta preču cenu. Šajā Vispārējā līguma punktā par „nestandarta preci" tiek saukta prece, kuru Pārdevējs tā ir raksturojis aprakstā jebkādā formā Pārdevēja sniegtajā informācijā par preci (tajā skaitā interneta veikalā, cenrādī, katalogā vai citur) vai pasūtījuma apstiprinājumā.

8.3.  Pircējs kompensē Pārdevējam visus viņa izdevumus, kas saistīti ar Pircēja parādu Pārdevējam piedziņu, ieskaitot pamatotus izdevumus juristiem un darbības kredīta apdrošināšanas izdevumus.

 

9.        Nepārvarama vara

9.1.  Puses neatbild par savu saistību saskaņā ar šo Vispārējo līgumu nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, ja šādas nepildīšanas vai nepienācīgas izpildes cēlonis ir nepārvarama vara. Nepārvarama vara tiek saprasta tā, kā to definē Lietuvas Republikas tiesību akti. Turklāt, ņemot vērā to, ka pasūtījumus var iesniegt un apstiprināt pa elektroniskajiem sakaru līdzekļiem, kuru pienācīgas darbības nodrošināšana ir sevišķi sarežģīta, Puses vienojas un piekrīt par nepārvaramu varu uzskatīt arī Pārdevēja interneta veikala darbības traucējumus.

9.2.  Vispārējā līguma Pusei, kura nepārvaramas varas apstākļu dēļ nevar izpildīt savas saistības saskaņā ar šo Vispārējo līgumu, pēc iespējas ātrāk par to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei.

9.3.  Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Puses turpina savu saistību pildīšanu saskaņā ar šo Vispārējo līgumu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par 6 mēnešiem, jebkurai Pusei ir tiesības vienpusējā kārtā pārtraukt Vispārējo līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.

 

10.        Citi noteikumi

10.1.       Vispārējais līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā vienu gadu, bet pēc tam automātiski tiek pagarināts uz vēl vienu gadu (neierobežots pagarinājumu skaits), ja neviena no Pusēm, kad atliek mazāk nekā 15 dienas līdz Vispārējā līguma termiņa beigām, rakstiski nav izteikusi vēlēšanos pārtraukt šī Vispārējā līguma darbību, kad beigsies attiecīgais Vispārējā līguma darbības gads.

10.2.       Jebkurai Pusei ir tiesības vienpusējā kārtā un nevēršoties tiesā pārtraukt šo Vispārējo līgumu, ja otra Puse nepilda šo Vispārējo līgumu vai izdara būtisku tā pārkāpumu, rakstiski brīdinot otru Pusi 10 (desmit) dienas iepriekš, ar noteikumu, ka šajā 10 dienu brīdinājuma laikā vainīgā Puse nav novērsusi Vispārējā līguma pārkāpumu.

10.3.       Jebkurai Pusei ir tiesības vienpusējā kārtā un nevēršoties tiesā pārtraukt šo Vispārējo līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 20 (divdesmit) dienas iepriekš.

10.4.       Nevienai Pusei nav tiesību bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot savas tiesības un pienākumus saistībā ar šo Vispārējo līgumu jebkādai trešajai pusei.

10.5.       Starp Pusēm radušies strīdi tiek risināti savstarpējas vienošanās ceļā. Ja šādā veidā strīdu atrisināt neizdodas, tas tiek risināts Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.6.       Šim Līgumam tiek piemērotas Lietuvas Republikas tiesības.