Şart ve Koşullar

TÜRKİYE İÇİN KOŞULLU KABUL VE SATIŞ ŞARTLARI

Yayım Tarihi: 2001

 

İşbu belge, adı geçen alıcının ("Alıcı?) satın alma siparişi/teklifinin (" Satın Alma Siparişi?) Endress+Hauser Inc. ("Satıcı) tarafından alınmış olduğunu onaylamaktadır.

 

1.   Kabul: Satıcı, işbu belgeyle, Alıcının Satın Alma Siparişini, ALICININ, İŞBU BELGEDE BULUNAN BÜTÜN ŞARTLARI ONAYLAMASI KOŞULUYLA, kabul etmektedir.

 

2.   Alıcının Onayı: Satıcı tarafından, Alıcının Satın Alma Siparişi kapsamındaki malların ("Satın Alınan Ürünler?) tamamı ya da bir kısmının gönderilmesi ve Alıcının bunları kabul etmesi ya da bunlar için ödeme yapılmasıyla, Alıcının, işbu belgedeki bütün şartları onaylamış olduğu addedilecektir. Satıcı, Satın Alınan Ürünlerin Alıcı tarafından kabul edilmesinden önce, Alıcının Satın Alma Siparişine dair işbu koşullu kabulü iptal edebilecek ya da değiştirebilecektir.

 

3.   Sözleşmenin Bütünlüğü: Satıcı ile Alıcı arasındaki işbu sözleşme ("Satış Sözleşmesi?), Satın Alınan Ürünlerle ilgili olarak, Satıcı ile Alıcı arasındaki bütün ve münhasır mutabakatı içermekte olup Satın Alınan Ürünlerle ilgili olarak daha önceden gerek yazılı gerekse şifahen yapılan bütün anlaşmaların yerine geçmektedir.

 

4.   Değişiklik: Satıcı tarafından yazılı olarak mutabık kalınmadığı müddetçe, hiçbir değişiklik, tadil, kapsam genişletilmesi, yenileme, iptal, vazgeçme, feragat ya da diğer değişiklik ya da tadiller geçerli, uygulanabilir ya da Satıcı üzerinde bağlayıcı olmayacaktır. Satıcı, kendisi tarafından bilhassa yazılı olarak mutabık kalınmadığı müddetçe, Alıcının Satın Alma Siparişindeki ya da Alıcı tarafından Satıcıya temin edilen diğer yazışmalardaki, yazılı ya da başka biçimlerde temin edilen ilave ya da farklı şartlara bağlı olmayacaktır. Önceki anlaşma şartları, ticari örf ve yazıya dökülmemiş ve Satıcı tarafından imzalanmamış şifahi anlaşmalar, Satış Sözleşmesini değiştirmeleri, Satış Sözleşmesine ekleme yapmaları ya da Satış Sözleşmesinden hüküm çıkarmaları durumunda, Satıcı üzerinde bağlayıcı olmayacaktır. Satıcı, kendi seçiminde olmak üzere, Alıcının, satıcı tarafından onaylanmayan, değişiklik, fesih ya da ret girişimlerini, bütün Satış Sözleşmesinin ihlali olarak değerlendirebilecek ve uygun tazminat talebinde bulunabilecektir.

 

5.   Fesih: Satış Sözleşmesinin tamamının ya da bir kısmının, tarafların mutabakatıyla feshedilmesi ve Satıcı ile Alıcı arasında aksine yazılı bir anlaşma bulunmaması durumunda, Alıcı, (a) (I) net satış fiyatının yüzde onundan (10) ya da (II) Satış Sözleşmesinde, fesihten önce, Satıcı tarafından montajı yapılan bütün Satın Alınan Ürünler için temin edilen fiyattan fazla olanını artı (b) Satıcı tarafından, Satın Alınan Ürünlerin henüz tamamlanmamış kısmıyla ilgili olarak yapılan masraf ve harcamaları artı (c) Satın Alınan Ürünlerin henüz tamamlanmamış kısmı üzerindeki tahmin edilen makul karı fesih ücreti olarak ödeyecektir.

 

6.   Ödeme Şartları ve Teminat Hakkı: Alıcı, işbu Satış Sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, satın alma fiyatını, sevkiyat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, tamamen ödeyecektir. Satın Alınan Ürünler için uygulanan garanti kapsamında olmayan hizmetler, fatura başına, Satıcının mevcut fiyatları üzerinden, Alıcıya fatura edilecektir. Alıcı, Hizmetlere dair bütün ücretleri, fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeyecektir. Vadesi geldiğinde ödenmeyen bütün faturalar, ödenmemiş bakiyenin yüzde bir buçuğu oranında (%1 ½) aylık servis bedeline tabi olacaktır. Satıcının takdirinde olmak üzere, Alıcının mali durumunda esasa ilişkin olumsuz bir değişiklik olması ya da Alıcının, üzerinde mutabık kalınan süre içerisinde, işbu anlaşma ya da Satıcıyla yapılan diğer anlaşmalar kapsamında sevkiyatı yapılan Satın Alınan Ürünler için eksiksiz ödeme yapmaması durumunda, Satıcı, Alıcının kredisini iptal etme, C.O.D. esası üzerinden sevkiyat yapma ve/veya işbu ve/veya diğer satış Sözleşmeleri ve/veya gelecekteki sevkiyatlar kapsamındaki yükümlülüklerini askıya alma hakkına sahip olacaktır. Alıcı, işbu belgeyle, Satıcıya, tamamen ödeme yapılıncaya kadar, ekipmanlarda bedel teminat hakkı vermekte olup Satıcıyı söz konusu teminat hakkının ilgili makamlar nezdinde yerine getirilmesi için gerekli ya da istenen belgelerin sunulması amacı doğrultusunda vekili olarak tayin etmektedir.

 

7.   Sevkiyat: Sevkiyat alıcının belirttiği yurtiçi adresine yapılacaktır ve nakliye masrafları fiyata dahildir. Alıcı, ürünlerin kısmi yada tamamının sevkiyatının tamamlanmasından sonra 5 gün içinde ürünlerin isteğine uygun olmadığına dair itiraz hakkına sahiptir.  

 

8.   Satış ya da Kullanım Vergileri: İşbu belgede gösterilen fiyata, Satıcının ödemesi ya da Alıcıdan tahsil etmesi gereken, Satın Alınan Ürünlerin satışı, sevkiyatı ve kullanılmasına dair vergi ya da diğer resmi harçlar dâhil değildir. Bu gibi bütün vergi ya da harçlar, Satıcıya ilgili vergi dairesi tarafından kabul edilebilecek muafiyet sertifikaları temin etmemesi durumunda, Alıcı tarafından ödenecektir.

 

9.   Teslimat Zamanı: Sevkiyat planları yaklaşık olup Satıcının, Alıcının Satın Alma Siparişini kabul ettiği zamanda mevcut koşullara dayanmaktadır. Satıcı, iyi niyet kuralları dâhilinde, teslimatı belirtilen tarihte gerçekleştirmek için çaba gösterecek olup bununla birlikte Alıcı, Satıcının, uygun olmayan Satın Alınan Ürünlerin sevkiyatından ya da teslimattaki gecikmeden ya da Satın Alınan Ürünlerin belirtilen miktarlarda ve zamanlarda teslim edilememesinden kaynaklanan özel ya da dolaylı zararlar dâhil olmak üzere, herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. Bu durumlarda, Satıcı, Satış Sözleşmesini iptal etme ya da teslimatı makul bir süre dâhilinde yeniden planlama hakkını saklı tutmakta olup Alıcı söz konusu iptal ya da yeniden planlamanın, Satış Sözleşmesinin ihlali olarak değerlendirilmeyeceğini kabul etmektedir. Satıcı, hiçbir durumda, talep edilen teslimat planlarının karşılanmamasından kaynaklanan arızi ya da dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

10.  İadeler: Satın Alınan Ürün iadeleri, muhtelif zamanlarda yürürlükte ve yazılı bir sureyi talep üzerine Alıcıya temin edilecek olan, Satıcının İade Politikası uyarınca yapılacaktır.

 

11.  Depo Ücretleri: Alıcının, sevkiyatın ertelenmesini talep etmesi ya da işbu Satış Sözleşmesiyle talep edilen bilgi, malzeme ya da belgeleri temin etmemesi ve sonucunda Satın Alınan Ürünlerin bir depoya yerleştirilmesi durumunda, depo ücretleri, yazılı olarak süre uzatımı yapılmadıkça, planlanan sevkiyat tarihinin hemen ardından hesaplanmaya başlanacaktır. Alıcıya, Satıcının, ilgili zamanda uygulanan oranları üzerinden, depolama ücreti faturası kesilecektir. Bu ücretler, Alıcıya, mevcut sevkiyattan ayrı olarak faturalandırılacak olup Alıcı tarafından, fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde tamamen ödenecektir.    

 

12.  Spesifikasyonlar: Satın Alınan Ürünler, Alıcı tarafından temin edilen spesifikasyonlara uygun olmaları durumunda, işbu belgeye uygun olarak addedilecektir. Spesifikasyonlarla, çizim, fotoğraf, model ya da diğer belgeler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Satın Alınan Ürünleri açıklayan ya da tanımlayan diğer materyaller arasında belirsizlik, tutarsızlık ya da sarih çelişkilerin bulunması durumunda, Satıcı tarafından aksi üzerinde mutabık kalınmadığı müddetçe, spesifikasyonlar geçerli olacaktır. Alıcı, Satıcının, söz konusu belirsizlik, tutarsızlık ya da çelişkiler hakkında kendisine bilgi vermekle sorumlu olmadığını kabul etmektedir.

 

13.  Uygun Olmayan Mallar: Satıcı, uygun olmayan Satın Alınan Ürünlere dair sevkiyatı düzeltme hakkını saklı tutmakta olup Alıcının, uygun olmayan Satın Alınan Ürünlere dair yasal çareleri, Satıcının takdirinde olmak üzere, malların iadesi ve satın alma fiyatının ödenen kısmının geri ödenmesi ya da uygun olmayan Satın Alınan Ürünlerin tamiri ya da değiştirilmesiyle sınırlı olacaktır. Satın Alınan Ürünler, Alıcı tarafından teslim alındıklarında, kabul edilmiş olarak addedilecek ve kabul iptalinin, Satın Alınan Ürünlerin teslim alınmasından itibaren beş (5) gün içerisinde, sebep göstermek suretiyle, yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

 

14.  Servisler: İşbu Satış Sözleşmesinde belirtilmesi ya da taraflarca yazılı olarak mutabık kalınması durumunda, Satıcı, işbu Satış Sözleşmesi şart ve koşulları uyarınca, talebi üzerine, Alıcıya, muhtelif zamanlarda, servis hizmetleri temin edecektir. Ancak, Satıcı, (i) kendisinden başka kişilerin kasıtlı ya da ihmalkâr işlemlerinden (ii) Alıcının yetersiz tesislerinden (iii) Satıcının kontrol dışındaki sistem ya da ekipmanlardan (diğer hizmet tedarikçileri tarafından temin edilenler gibi) ve (iv) kendisinden başka kişilerce Satın Alınan Ürünler üzerinde yapılan değişikliklerden kaynaklanan Satın Alınan Ürün arızalarından dolayı hizmet vermekle yükümlü olmayacaktır. Alıcı, Satıcıya, Hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekmesi durumunda, tesislerine erişim hakkı temin edecektir.  

 

15.  Gizlilik: Alıcı, Satıcının ve ana şirketinin ve bağlı şirketlerinin planları, programları, işlemleri, ekipmanları, cihazları, maliyetleri, faaliyetleri, müşterileri, malzemeleri ve benzeri hususlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Satıcı tarafından Hizmetlerin gerçekleştirilmesi sonucunda Satıcı hakkında sahip olduğu bütün bilgileri gizli tutacak ve açıklamayacaktır.

 

16.  Satıcının Açık Garantisi: Satıcı, Satın Alınan Ürünlerde, normal kullanım ve hizmet altında, malzeme ve işçilik açısından, satın alma tarihinden itibaren iki yıl süreyle, herhangi bir kusur olmayacağını, garanti etmektedir. Satıcı ayrıca, Hizmetleri, profesyonel bir şekilde ve ustalıkla, yerine getireceğini kabul etmektedir. Alıcı, Satın Alınan Ürünlerin uygun şekilde seçilmesi, uygulanması, kurulması ve/veya kullanılmasına ve varsa nihai kullanıcılara verilecek talimatlara, ilgili kullanıma, uygulamaya, periyodik bakıma ve Satın Alınan Ürünlerle ilgili uyarılara dair tek sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir. Alıcı, işbu belgede öngörülen garantilerin, (i) Satıcının fabrikası dışında Satıcının söz konusu Satın Alınan Ürünlerin güvenilirliğini etkilediğini düşündüğü herhangi bir şekilde tamir edilmiş ya da üzerinde değişiklik yapılmış (2) amaç dışı kullanıma, ihmale ya da kazaya maruz kalmış (3) Satıcı tarafından temin edilen basılı talimatlara uygun olmayan şekilde kullanılmış ya da (4) Alıcının, dair uygulamasından dolayı suya maruz kalmak suretiyle aşınmış Satın Alınan Ürünlere uygulanmayacağını kabul etmektedir.

 

17.  Satıcının Garanti Kapsamındaki Münhasır Yükümlülükleri: Satıcı, işbu maddede belirtilen şekilde uygulanan garanti süresinin sona ermesinden en geç bir ay önce olmak üzere kendisine iade edilecek olan ve yaptığı inceleme sonucu işbu belgedeki garantide belirtildiği şekilde kusurlu olduğunu değerlendirdiği Satın Alınan Ürünleri, kendi seçiminde olmak üzere, tamir edecek ya da değiştirecek ya da satın alma fiyatını geri ödeyecektir. Kusurlu olduğu iddia edilen bütün Satın Alınan Ürünler, masrafları ve riskleri Alıcıya ait olmak üzere, Satıcıya iade edilecektir. 

 

Bütün Satın Alınan Ürünler, Satıcıya, İstanbul merkez ofisinde, sevkiyat ücreti önceden ödenmiş şekilde, iddia edilen kusurun ayrıntılı bir açıklamasıyla birlikte, iade edilecektir. Bu gibi durumlarda, gerek Satıcıdan gerek Satıcıya olan navlun ücretleriyle zarar riskleri Alıcı tarafından karşılanacak ancak tamir ve değiştirme masraflarıyla Satın Alınan Ürünler, Satıcının tesislerinde Satıcının elindeyken, zarar risklerini Satıcı karşılayacaktır. Satın Alınan Ürünlerin, iddia edilen kusura dair açıklama olmaksızın, iade edilmesi durumunda, Satıcı, Satın Alınan Ürünleri Alıcının kusura dair açıklaması alınana kadar bekletecek, şöyle ki, söz konusu açıklamanın alınmasından önceki, Satın Alınan Ürünlere dair zarar riskleri Alıcıya ait olmaya devam edecektir.

 

SATICININ, SATIN ALINAN ÜRÜNLERİ, TAMİR ETME, DEĞİŞTİRME YA DA SATIN ALMA FİYATINI GERİ ÖDEMESİ, ALICININ, SATIN ALINAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ OLARAK, ALICIYA KARŞI SAHİP OLACAĞI TEK ÇÖZÜM YOLUDUR. SATICI, SATIN ALINAN ÜRÜNLER YA DA SERVİSLERE İLGİLİ DOLAYLI YA DA ARIZİ ZARARLAR, GELİR YA DA KAR KAYBI YA DA DİĞER DOLAYLI ZARARLARDAN DOLAYI ALICIYA, ACENTELERİNE, ÇALIŞANLARINA, GÖREVLİLERİNE YA DA MÜDÜRLERİNE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

 

18.  Satıcının Zımni Garantilere Karşı Sorumluluk Reddi: SATICININ, SINIRLI AÇIK GARANTİSİ, DİĞER BÜTÜN GARANTİ VE TEMİNATLAR YERİNE GEÇMEKTE OLUP SATICI, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN PAZARLANABİLİRLİK YA DA UYGUNLUĞA DAİR ZIMNİ GARANTİLER VE ÖNCEKİ ANLAŞMA ŞARTLARI, İFA ŞARTLARI YA DA TİCARİ ÖRFLERDEN KAYNAKLANAN BÜTÜN ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SATIN ALINAN ÜRÜNLER VE HİZMETLERLE İLGİLİ, AÇIK YA DA ZIMNİ, DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR. ALICI, VARSA, ALICIYA GÖSTERİLEN MODEL YA DA NUMUNELERİN SADECE SATIN ALINAN ÜRÜNLERİ AÇIKLAMAK ÜZERE KULLANILMIŞ OLDUĞUNU VE İŞBU SATIŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TESLİMATI YAPILAN SATIN ALINAN ÜRÜNLERİN SÖZ KONUSU MODEL YA DA NUMUNELERE UYGUN OLACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR BEYAN, VAAT YA DA TEMİNATTA BULUNULMADIĞINI KABUL ETMEKTEDİR. SATICININ ACENTELERİNİN İŞBU SINIRLI AÇIK GARANTİDE TEMİN EDİLENLERİN ÖTESİNDE GARANTİ VERMEYE YETKİLERİ BULUNMAMAKTADIR.

 

19.  Alıcının, Satıcıyı, İhlale Dair Tazmini: Alıcı, kısmen ya da tamamen kendi spesifikasyonlarına göre üretilen ya da montajı yapılan bütün Satın Alınan Ürünlerle ilgili patent, tasarım, telif hakkı ya da ticari marka ihlal iddialarından kaynaklanan bütün zarar, masraf, harcama ve avukatlık ücretlerine karşı, Satıcıyı tazmin etmeyi ve Satıcının bunlardan zarar görmemesini sağlayacak olup söz konusu ihlallerin, Satış Sözleşmesinin ihlali olarak değerlendirileceğini kabul etmektedir. Satıcı, ayrıca, kendi takdirinde olmak üzere, üretim, satış ve/veya kullanımında olan herhangi bir patent, tasarım, telif hakkı ya da ticari markanın ihlal ettiğini düşündüğü Satın Alınan Ürünler için tanzim edilen Satış Sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmakta olup Alıcı, bu şekilde yapılabilecek bir feshin, Satış Sözleşmesinin Satıcı tarafından ihlal edilmesi olarak değerlendirilmeyeceğini kabul etmektedir.

 

20.  Satıcının, Alıcıyı, İhlale Dair Tazmini: Satıcı, kısmen ya da tamamen Alıcının spesifikasyonlarına göre üretilmiş ya da montajı yapılan Satış Sözleşmesi kapsamındaki Satın Alınan Ürünlerin bir Türk  Patentini ihlal ettiğine dair üçüncü taraflarca yapılan haklı taleplere karşı Alıcıyı tazmin edecek ve Alıcının bunlardan zarar görmemesini sağlayacaktır, ancak şöyle ki, Satıcının yukarıda bahsi geçen taahhüdü, Alıcı tarafından iddia edilen söz konusu ihlale dair mümkün olan en kısa süre içerisinde bilgilendirilmiş olmadıkça ve bu iddialara karşı savunmayı devralma fırsatı kendisine verilmedikçe ve ayrıca iddia edilen ihlallerin Satın Alınan Ürünlerin, bu ürünlerin bir parçası olmayan ekipmanlarla kombinasyonu içerisinde kullanılmasından kaynaklanması halinde ve bu şekilde bir kombinasyon içerisinde kullanılmasaydı söz konusu ihlalin meydana gelmeyeceği durumlarda, uygulanmayacaktır. Satıcı, iş maddede öngörülen durumlar hariç olmak üzere, Satın Alınan Ürünlerin, ihlal ya da benzeri durumlardan kaynaklanabilecek, üçüncü taraf haklı talepleri bulunmaksızın teslimatı yapılacağına dair herhangi bir teminatta bulunmamaktadır.

 

21.  Tazmin: Satıcı, sadece kendi ihmalinden dolayı meydana gelen üçüncü taraflara yönelik kişiye ya da mala verilen zarar, kayıp ya da hasarlara karşı (bilhassa, Alıcı ve mevcut ya da gelecekteki acente, çalışan, görevli, hizmetli, temsilci müdür ve bağlı şirketlerinin taleplerini hariç tutmak suretiyle) Alıcıyı tazmin edecek ve Alıcının bunlardan zarar görmemesini sağlayacaktır, ancak şöyle ki, Alıcı, Satıcının ihmalinden dolayı meydana gelen üçüncü taraflara yönelik iddia edilen kişiye ya da mala verilen zarar, kayıp ya da hasarlar konusunda talep ya da yasal işlem bildirimini almasının ardından on (10) gün içerisinde Satıcıya yazılı bildirimde bulunacaktır. Satıcı, söz konusu talep ya da yasal işleme karşı savunma sorumluğunu üstlenme hakkını saklı tutmakta olup bu şekilde bir sorumluluk üstlenme durumunda, söz konusu talep ya da yasal işleme karşı savunmanın kontrolüne sahip olacaktır. Alıcının, söz konusu yasal işleme karşı savunmada tam olarak işbirliği içerisinde hareket etmemesi durumunda, Satıcı, tazmin yükümlülüğü içerisinde bulunmayacaktır. Bununla birlikte, Alıcı, Satıcının hiçbir durumda, Satıcının ihmalinden dolayı meydana gelen kullanım, gelir ya da kar kaybı ya da kişiye ya da mala verilen zarardan ya da diğer dolaylı ya da arızi zararlardan dolayı Alıcıya, mevcut ya da gelecekteki acente, çalışan, görevli, hizmetli, temsilci müdür ve bağlı şirketlerine karşı sorumlu olmayacaktır. Alıcı, işbu madde hükümleri kapsamında, Satın Alınan Ürünler üzerinde, Satıcı tarafından, Alıcıya teslim edilmek üzere nakliye şirketine teslim edilmesinin ardından herhangi bir şekilde değişiklik yapılması durumunda, herhangi bir şekilde sorumluluk içerisinde bulunmayacaktır. Alıcı, ihmalinden dolayı meydana gelen ve Hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı ortaya çıkabilecek şekilde Satıcı, çalışanları ya da acentelerine verilecek bütün kişisel ya da mala yönelik zarar ve hasarlara karşı Satıcıyı tazmin edecek ve Satıcının bunlardan zarar görmemesini sağlayacaktır.

 

22.  Temerrüt: Satıcı, aşağıda gösterilen durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, Alıcıya yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle, işbu Satış Sözleşmesi hükümleri kapsamında Temerrüt ilan etme ve işbu Satış Sözleşmesini feshetme hususlarında sınırsız bir hakka sahip olacaktır.

 

a.  Alıcının, kendisine teslim edilen Satın Alınan Ürünler için zamanında ödeme yapmaması da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Satış Sözleşmesi hüküm, şart ve koşullarından herhangi birine riayet etmemesi,

 

b.  Alıcının, tasfiyesi, ödeme aczine düşmesi, tasfiye memuru atanması, konkordato ilan etmesi ya da iflas ya da acze dair yasalar kapsamında Alıcı tarafından ya da Alıcıya karşı herhangi bir yasal işlemin başlatılması,  

 

c.  Satıcının, kendi mutlak takdirinde olmak üzere, Alıcının mali durumunun, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini tehlikeye düşürdüğünün tespit etmesi, 

 

23.  Alıcının Temerrüdüne Dair Yasal Çareler: Alıcının temerrüdü ve Satıcının bu konuda Alıcıya yaptığı bildirim üzerine, Satıcının işbu Satış Sözleşmesi kapsamındaki bütün yükümlülükleri derhal sona erecek ve Satıcı, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasalarda ya da hakkaniyet dahilinde mevcut bütün hak ve yasal çarelere sahip olacaktır.

 

24.  Bağımsız Yükleniciler: Satıcı, işbu Satış Sözleşmesi kapsamında Alıcıya olan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, bağımsız yüklenici olarak hareket etmekte olup taraflardan hiçbiri diğerinin acentesi ya da temsilcisi olmayıp karşı taraf adına beyanda bulunma ya da yükümlülük üstlenme ya da oluşturma hakkına sahip değildir.

 

25.  Hakların Korunması: Alıcı, Satıcının, işbu Satış Sözleşmesi kapsamında sahip olduğu hak ve yasal çarelere dair hoşgörüsünün, gecikmesinin ya da bu hak ya da yasal çareleri kullanmamasının söz konusu hak ya da yasal çarelerden feragat edilmesi anlamına gelmeyeceğini bu gibi herhangi bir hakkın ya da yasal çarenin kullanılması ya da kısmen kullanılmasının söz konusu hakkın ya da yasal çarenin ya da diğer hak ya da yasal çarelerin gelecekte kullanılmasını engellemeyeceğini kabul etmektedir.

 

26.  Yasal Masraflar: Alıcı, Satıcının, işbu Satış Sözleşmesi hükümlerin uygulattırılmasında yapacağı makul avukatlık ücretleri dâhil olmak üzere, makul yasal masraflarını ödemeyi kabul etmektedir.  

 

27.  Uygulanan Yasa: İşbu Satış Sözleşmesi, Türkiye yasalarına tabi olacaktır.

 

28.  Maddelerin Bölünebilirliği: Alıcı, işbu Satış Sözleşmesi madde ya da şartlarından herhangi birisinin geçersizliği ya da uygulanamazlığının yine işbu Satış Sözleşmesi Şart ve Koşullarının geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyeceğini kabul etmektedir.